Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. studenoga 2020. uputio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Španjolska) – BFF Finance Iberia S.A.U./Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(predmet C-585/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BFF Finance Iberia S.A.U.

Tuženik: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Prethodna pitanja

Uzimajući u obzir odredbe članka 4. stavka 1., članka 6. i članka 7. stavaka 2. i 3. Direktive 2011/7/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama1 :

Treba li članak 6. Direktive tumačiti na način da se 40 eura duguje u svakom slučaju za svaki račun pod uvjetom da ih je vjerovnik pojedinačno naznačio u svojim potraživanjima u upravnom postupku i u upravnom sporu ili se 40 eura duguje u svakom slučaju za svaki račun čak i ako je podnesen jedinstven i općenito postavljen zahtjev?

Kako treba tumačiti članak 198. stavak 4. Zakona br. 9/2017 kojim se utvrđuje razdoblje plaćanja od 60 dana u svim slučajevima i za sve ugovore, pri čemu se predviđa početno razdoblje od 30 dana za odobrenje i još 30 dana za plaćanje, s obzirom na to da se uvodnom izjavom 23. Direktive utvrđuje sljedeće:

Duga razdoblja plaćanja i zakašnjela plaćanja javnih tijela za robu i usluge dovode do neopravdanih troškova za poduzeća. Stoga je primjereno uvesti posebna pravila u pogledu poslovnih transakcija u slučaju kad poduzeća isporučuju robu i usluge javnim tijelima, koja bi posebno trebala urediti da razdoblja plaćanja uobičajeno ne prelaze 30 kalendarskih dana, osim ako je drukčije izričito određeno ugovorom, te pod uvjetom da je to objektivno opravdano u svjetlu osobite prirode odnosno obilježja ugovora, a u svakom slučaju ne dulje od 60 kalendarskih dana.”?

Kako treba tumačiti članak 2. Direktive? Može li se pri tumačenju Direktive smatrati da je osnovicom za izračun zateznih kamata koje su priznate samom direktivom obuhvaćen PDV koji je obračunan na pruženu uslugu i čiji je iznos uključen u sam račun? Ili je pak nužno razlikovati i utvrditi u kojem je trenutku ugovaratelj uplatio porez poreznoj upravi?

____________

1 SL 2011., L 48, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 200.)