Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. novembrī iesniedza Korkein hallinto-oikeus (Somija) – A

(Lieta C-577/20)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: A

Lietas dalībniece: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līgumā par Eiropas Savienības darbību garantētās pamatbrīvības un Direktīva 2005/36/EK 1 ir jāinterpretē tādējādi, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei pretendenta tiesības veikt darbību reglamentētā profesijā ir jānovērtē saskaņā ar LESD 45. un 49. pantu un šajā saistībā pieņemto judikatūru (it īpaši spriedums, 1991. gada 7. maijs, C-340/89 2 , Vlassopoulou un spriedums, 2015. gada 6. oktobris, C-298/14 3 , Brouillard), lai gan Direktīvas 2005/36/EK 13. panta 2. punktā varētu būt saskaņoti nosacījumi darbības veikšanai reglamentētā profesijā, ar kādiem uzņēmējai dalībvalstij ir jāatļauj darbības veikšana profesijā pretendentam, kuram ir tādā valstī izsniegts kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kurā šī profesija nav reglamentēta, bet kurš neatbilst šajā direktīvas normā noteiktajai prasībai par darbību profesijā?

Ja atbilde uz pirmo prejudiciālo jautājumu ir apstiprinoša, vai Savienības tiesības – ņemot vērā lietā C-298/14, Brouillard, sniegtos apsvērumus (sprieduma 55. punkts) par ekskluzīvajiem vērtēšanas kritērijiem attiecībā uz sertifikātu līdzvērtīgumu – nepieļauj to, ka uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde tādā situācijā kā šajā lietā savā vērtējumā par apmācības līdzvērtīgumu pamatojas arī uz citu informāciju, nevis tikai no citas dalībvalsts apmācības organizatora vai iestādēm iegūto informāciju par apmācības precīzu saturu un īstenošanas kārtību?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/36/EK (2005. gada 7. septembris) par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV 2005, L 255, 22. lpp.).

2 Tiesas 1991. gada 7. maija spriedums (C-340/89, Irène Vlassopoulou/Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaangelegenheiten Baden-Württemberg, EU:C:1991:193).

3 Tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums (C-298/14, Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge, EU:C:2015:652).