Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Korkein hallinto oikeus (Finland) op 4 november 2020 – A

(Zaak C-577/20)

Procestaal: Fins

Verwijzende rechter

Korkein hallinto oikeus

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: A

Verwerende partij(en): Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Prejudiciële vragen

Dienen de in het VWEU gewaarborgde fundamentele vrijheden en richtlijn 2005/36/EG1 aldus te worden uitgelegd dat de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat het recht van een aanvrager op uitoefening van een gereglementeerd beroep moet beoordelen aan de hand van de artikelen 45 en 49 VWEU en de daarop betrekking hebbende rechtspraak (met name de arresten van 7 mei 1991, Vlassopoulou, C-340/892 , en 6 oktober 2015, Brouillard, C-298/143 ), hoewel de voorwaarden voor uitoefening van een gereglementeerd beroep zijn geharmoniseerd bij artikel 13, lid 2, van richtlijn 2005/36, op grond waarvan de ontvangende lidstaat de uitoefening van een beroep toestaat aan een aanvrager die in het bezit is van een opleidingstitel uit een lidstaat waar dat beroep niet is gereglementeerd, maar die niet voldoet aan de in de richtlijn gestelde vereisten voor de uitoefening van het beroep?

Indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, staat het Unierecht – rekening houdende met wat is vastgesteld in het arrest Brouillard, C-298/14 (punt 55) over de exclusieve criteria voor gelijkwaardigheid van een diploma – eraan in de weg dat de bevoegde autoriteit van de ontvangende lidstaat in een situatie als welke aan de orde is in de onderhavige zaak zich bij haar beoordeling van de gelijkwaardigheid van de opleiding ook baseert op andere bronnen dan een van een opleidingsaanbieder of autoriteit van een andere lidstaat ontvangen verklaring over de nadere invulling en uitvoering van de opleiding?

____________

1     Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beropeskwalificaties (Voor de EER relevante tekst) (PB 2005, L 255, blz. 22).

2     Arrest van 7 mei 1991, Vlassopoulou (C 340/89, EU:C:1991:193)

3     Arrest van 6 oktober 2015, Brouillard (C 298/14, EU:C:2015:652)