Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 4 noiembrie 2020 – A

(Cauza C-577/20)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Korkein hallinto-oikeus

Părțile din procedura principală

Reclamant: A

Cealaltă parte din procedură: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Întrebările preliminare

Libertățile fundamentale garantate de Tratatul privind Uniunea Europeană și de Directiva 2005/36/CE1 trebuie interpretate în sensul că revine autorității competente a statului membru gazdă sarcina de a aprecia dreptul unui solicitant de a exercita o profesie reglementată, în conformitate cu articolele 45 și 49 TFUE și cu jurisprudența în materie (a se vedea în special Hotărârea din 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/892 , și Hotărârea din 6 octombrie 2015, Brouillard, C-298/143 ), deși articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE ar trebui să armonizeze condițiile de exercitare a unei profesii reglementate, printre care aceea că statul membru gazdă trebuie să îi permită exercitarea unei profesii reglementate unui solicitant care are un titlu de calificare dintr-un alt stat membru în care această profesie nu este reglementată, dar care nu îndeplinește cerința referitoare la exercitarea profesiei impusă de dispoziția directivei?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: având în vedere considerațiile expuse în cauza Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652, punctul 55), referitoare la criteriile exclusive de apreciere a echivalenței diplomelor, dreptul Uniunii se opune ca, într-o situație precum cea în discuție în prezenta procedură, autoritatea competentă a statului membru gazdă să își întemeieze aprecierea echivalenței unei formări și pe alte informații decât cele obținute de la organismul de formare sau de la autoritățile celuilalt stat membru cu privire la conținutul exact și la modul de desfășurare a formării?

____________

1     Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO 2005, L 255, p. 22, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 3).

2     Hotărârea din 7 mai 1991, Vlassopoulou (C-340/89, EU:C:1991:193).

3     Hotărârea din 6 octombrie 2015, Brouillard (C-298/14, EU:C:2015:652).