Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank den Haag, sitting in Haarlem (Nederländerna) den 2 november 2020 – F, A, G, H. I mot Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Mål C-579/20)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank den Haag, sitting in Haarlem

Parter i det nationella målet

Klagande: F, A, G, H. I

Motpart: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Tolkningsfrågor

1.    Är syftet med artikel 15 c i direktiv 2011/951 uteslutande att erbjuda skydd i en exceptionell situation där graden av urskillningslöst våld i en internationell eller intern väpnad konflikt är så hög att det finns starka skäl att anta att en medborgare som återvänder till det berörda landet, eller i förekommande fall till det berörda området, genom sin blotta närvaro där löper en verklig risk att utsättas för det hot som avses i den bestämmelsen? Utgör en sådan exceptionell situation ett exempel på ”most extreme case of violence”, i den mening som avses i domen N.A. mot Förenade kungariket? (Europadomstolen, 17 juli 2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407)2

Om den första frågans första del ska besvaras nekande:

2.    Ska artikel 15 c i direktiv 2011/95 tolkas så, att en sökandes personliga och individuella omständigheter även vid en lägre grad av urskillningslöst våld än i ovannämnda exceptionella situation kan medföra att det finns starka skäl att anta att en medborgare som återvänder till det berörda landet eller till det berörda området genom sin blotta närvaro där löper en verklig risk att utsättas för det hot som avses i den bestämmelsen?

Om den andra frågan ska besvaras jakande:

3.    Ska det i detta sammanhang tillämpas en glidande skala där det görs skillnad mellan olika möjliga nivåer av urskillningslöst våld och tillhörande grad av individuella omständigheter? Vilka personliga och individuella omständigheter kan i så fall ha betydelse för den beslutande myndighetens och den nationella domstolens bedömning?

Om den första frågan ska besvaras jakande

4.    Är förutsättningarna i artikel 15 i direktiv 2011/95 uppfyllda om en sökande som befinner sig i en situation med en lägre grad av urskillningslöst våld än i ovannämnda exceptionella situation, och vederbörande kan visa att detta våld specifikt är riktat mot honom eller henne (bland annat) på grund av omständigheter hänförliga till hans eller hennes personliga situation, enbart beviljas status som subsidiärt skyddsbehövande med stöd av artikel 15 a eller b i direktiv 2011/95?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 2011, s. 9).

2 ECtHR, 17 juli 2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407.