Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 27 juni 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-1/08)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Artikel 35, lid 1, sub e, van het Reglement voor de procesvoering - Uiteenzetting van middelen en argumenten - Klachttermijn - Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Comité van beroep om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2005 niet tot de rang A*11 te bevorderen en, anderzijds, verzoek om schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard.

Nijs wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 64 van 08.03.2008, blz. 68.