Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 27. júna 2008 - Nijs/Európsky dvor audítorov

(vec F-1/08)1

(Verejná služba - Úradníci - Článok 35 ods. 1 písm. e) rokovacieho poriadku - Uvedenie dôvodov a tvrdení - Lehota na podanie sťažnosti - Zjavná neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bart Nijs (Bereldange, Luxembursko) (v zastúpení: F. Rollinger, avocat)

Žalovaný: Európsky dvor audítorov (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia odvolacieho výboru o tom, že žalobca nebude povýšený do platovej triedy A*11 za rok 2005, a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta z toho dôvodu, že sčasti je zjavne neprípustná, a preto, že sčasti je nedôvodná.

2.    Nijs je povinný nahradiť všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 64, 8.3.2008, s. 68.