Language of document :

Žaloba podaná 27. decembra 2007 - Bosman/Rada

(vec F-145/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a P. S. Gennari Curlo, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie individuálneho rozhodnutia z 28. februára 2007, ktorým sa zamietli rodinné prídavky na účely výpočtu nároku na starobný dôchodok

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie o určení nároku na starobný dôchodok z 27. februára 2007,

zaviazať žalovanú na vyplatenie rodinných prídavkov od 1. marca 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________