Language of document :

29. detsembril 2007 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-146/07)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Hagiavaldus on esitatud seetõttu, et kostja jättis rahuldamata hageja taotluse teostada või lõpule viia uurimine seoses asjaoluga, et 29. oktoobril 2001 puutus hageja Euroopa Ühenduste Komisjoni delegatsiooni ruumides Angolas, kus ta teostas kostja teenistujana töö ajal oma teenistuskohustusi, juhuslikult kokku teadmata allikast pärit valge pulbriga, ning ei teavitanud hagejat, mis selle pulbri näidisest sai, kuidas seda hoitakse ning kuidas sellele juurdepääsu saab taotleda.

Hagiavalduses esitab hageja kostja poolt tema taotluse rahuldamata jätmise argumentide osas järgmised väited: 1) põhjenduse täielik puudumine, muu hulgas seetõttu, et otsus oli ebaloogiline, ebajärjekindel, ebamõistlik, ebaselge, pelk ettekääne ja tugines ebapiisavale eelnevale uurimisele; 2) seadust rikuti oluliselt, kindlasti ja ilmselgelt; 3) rikuti teenistujate heaolu tagamise kohustust ja hea halduse põhimõtet.

Hageja nõuded

Tühistada vajalikus ulatuses 23. veebruari 2007. aasta otsus ADMINB.2/MB/nb D(07)19393;

tühistada otsus, olenemata selle vormist, millega kostja jättis rahuldamata hageja 10.oktoobril 2006 ametisse nimetavale asutusele esitatud taotluse;

tühistada vajalikus ulatuses otsus, olenemata selle vormist, millega jäetakse rahuldamata hageja 27. aprillil 2007 ametisse nimetavale asutusele esitatud kaebus;

tühistada vajalikus ulatuses 4. septembri 2007. aasta otsus ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393;

tuvastada asjaolu, et kostja ei teostanud või viinud lõpuni mingit kohast uurimist, tegemata sealhulgas uurimise ettevalmistusi või järeldusi, et teha kindlaks enne või pärast ilmnevaid asjaolusid, mis oleks seotud sellega, et hageja, kes sel ajal teostas kostja teenistujana töö ajal oma teenistuskohustusi, puutus 29. oktoobril 2001 Euroopa Ühenduste delegatsiooni ruumides Angolas juhuslikult kokku teadmata allikast pärit valge pulbriga;

tuvastada ja kinnitada, et uurimise teostamata jätmine oli õigusvastane;

kohustada kostjat teostama või viima lõpuni uurimine ja tegema toiminguid, mis selle järjel teha tuleb, esitama hagejale informatsiooni 29. oktoobril 2001 asetleidnud sündmuse kohta, ja kohustada tagama hagejale juurdepääs pulbri näidisele;

mõista kostjalt hageja kasuks uurimise teostamata jätmise tõttu välja tänaseks juba pöördumatult tekitatud kahju hüvitamiseks hüvitis summas 3 000 000 eurot, või suurem või väiksem summa, mida Esimese Astme Kohus kohaseks ja õiglaseks peab;

mõista kostjalt hageja kasuks välja uurimise teostamata jätmisega tekkiva kahju hüvitamiseks alates hagi esitamisest summa 300 eurot iga päeva eest alates hagiavalduse esitamisele järgnevast päevast kuni päevani, mil hagejale teatatakse, et uurimine on läbi viidud ning võetud on kõik uurimise ettevalmistavad ja selle tagajärjel vajalikuks osutunud meetmed, samuti et uurimisest järelduste tegemiseks on delegatsiooni ruumides ning Arengu ja Välissuhete Peadirektoraadis kohast poliitikat kasutatud;

anda hinnang selle sündmusega seotud kostja käitumisele enne, pärast ja 29. oktoobri 2001. aasta sündmuse asetleidmise ajal, va uurimise teostamata jätmine;

tuvastada ja kinnitada, et asjassepuutuv käitumine oli õigusvastane;

mõista kostjalt hageja kasuks välja asjassepuutuva käitumisega tekitatud kahju hüvitamiseks hüvitis summas 5 000 000 eurot, või suurem või väiksem summa, mida kohus kohaseks ja õiglaseks peab;

mõista Euroopa Ühenduselt välja kõik hageja kohtukulud ja menetlusega seotud muud kulud, sealhulgas ekspertarvamuse koostamisega seotud kulud, mis võidakse menetluses tellida selleks, et kindlaks määrata, kas esinevad tingimused, mille täitmisel kohustatakse kostjat eespool nimetatud summasid tasuma, ja üldisemalt, et kindlaks teha mis tahes asjakohased asjaolud, mis käesolevas asjas otsuse tegemiseks vajalikud on.

____________