Language of document :

Beroep ingesteld op 2 januari 2008 - Nijs / Rekenkamer

(Zaak F-1/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (vertegenwoordiger: F. Rollinger, advocaat)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit van het Comité van beroep om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2005 niet tot de rang A*11 te bevorderen en, anderzijds, verzoek om schadevergoeding

Conclusies

nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport 2005/06, daaronder begrepen het op 2 maart 2007 door verzoeker ontvangen besluit nr. 01/2007 van het Comité van beroep om dit rapport te handhaven;

nietigverklaring van alle daarmee verband houdende en daarop volgende besluiten, met name het besluit om verzoeker in 2007 niet tot de rang AD 11 te bevorderen;

nietigverklaring van het besluit van de beperkte vergadering van de Rekenkamer van 8 maart 2007 om het mandaat van Michel Hervé op 1 juli 2007 voor een duur van zes jaar te verlengen;

veroordeling van de Rekenkamer tot vergoeding van de immateriële schade ten belope van 10 000 EUR alsmede tot vergoeding van de materiële schade bestaande in het verschil tussen het salaris dat verzoeker heeft ontvangen sinds de datum waarop de op 3 april 2007 bekendgemaakte laatste bevorderingsbesluiten van kracht werden en het salaris waarop hij recht zou hebben gehad indien hij op de datum van de inwerkingtreding van die besluiten was bevorderd;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.

____________