Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 25 listopada 2008 r. - Bosman przeciwko Radzie

(Sprawa F-145/07)1

(Służba publiczna - Były pracownik kontraktowy - Emerytura za wysługę lat - Dodatek na gospodarstwo domowe - Art. 109 ust. 3 WZIPW)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i P. Gennari Curlo)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Bauer i I. Šulce, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 lutego 2007 r. odmawiającej przyznania dodatku na gospodarstwo domowe dla potrzeb ustalenia prawa do emerytury za wysługę lat na podstawie art. 109 ust. 3 Warunków Zatrudnienia Innych Pracowników Wspólnotowych.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

P. Bosman zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 79 z dnia 29.3.2008., s 38.