Language of document : ECLI:EU:F:2008:88

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCŢIEI PUBLICE (Camera a doua)

26 iunie 2008

Cauza F‑1/08

Bart Nijs

împotriva

Curţii de Conturi a Comunităților Europene

„Funcție publică – Funcționari – Articolul 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură – Expunerea motivelor și a argumentelor – Termen de depunere a unei reclamații – Inadmisibilitate vădită”

Obiectul: Acțiune formulată în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Nijs solicită anularea raportului său de evaluare pentru perioada 2005/2006, a deciziilor conexe și ulterioare, în special a celei de nu îl promova în anul 2007, și a deciziei Curții de Conturi din 8 martie 2007 de a reînnoi mandatul secretarului său general începând cu data de 1 iulie 2007, precum și obligarea Curții de Conturi la plata de daune interese pentru prejudiciul material și moral suferit

Decizia: Respinge acțiunea ca fiind, în parte, vădit inadmisibilă și, în parte, vădit nefondată. Obligă reclamantul la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

Sumarul ordonanţei

1.      Procedură – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă

[Statutul Curții de Justiție, art. 19 al treilea paragraf și anexa I art. 7 alin. (1) și (3); Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 35 alin. (1) lit. (d) și (e)]

2.      Funcționari – Acțiune – Act care lezează – Noţiune – Numirea unui alt funcționar înaintea angajării în muncă a reclamantului – Excludere

[Statutul funcționarilor, art. 90 alin. (2) și art. 91 alin. (1)]

1.      În temeiul articolului 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, cererea de sesizare a instanței trebuie să cuprindă expunerea motivelor și a argumentelor de fapt și de drept invocate. Aceste elemente trebuie să fie suficient de clare și de precise pentru a permite pârâtului să își pregătească apărarea, iar Tribunalului, să se pronunțe asupra acțiunii, dacă este cazul, fără alte informații. Pentru garantarea securității juridice și a unei bune administrări a justiției, este necesar, pentru ca o acțiune să fie admisibilă, ca elementele esențiale de fapt și de drept pe care aceasta se întemeiază să rezulte în mod coerent și inteligibil din chiar textul cererii.

Acest lucru este cu atât mai important cu cât, potrivit articolului 7 alineatul (3) din anexa I la Statutul Curții de Justiție, faza scrisă a procedurii desfășurate în fața Tribunalului nu cuprinde, în principiu, decât un singur schimb de memorii, cu excepția cazului în care Tribunalul hotărăște altfel. În plus, în temeiul articolului 19 al treilea paragraf din statutul menționat, aplicabil procedurii desfășurate în fața Tribunalului în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din anexa I la respectivul statut, funcționarul trebuie să fie reprezentat de un avocat. Rolul esențial al acestuia din urmă, în calitate de persoană care sprijină justiția, este tocmai acela de a întemeia concluziile cuprinse în cererea introductivă pe o argumentare în drept suficient de inteligibilă și de coerentă, ținând seama tocmai de faptul că faza scrisă a procedurii desfășurate în fața Tribunalului nu cuprinde, în principiu, decât un singur schimb de memorii.

Nu poate îndeplini aceste cerințe de claritate și de precizie o cerere introductivă în care faptele sunt prezentate în mod confuz și dezordonat, fără ca cititorul să le poată corela în mod adecvat cu o anumită concluzie a cererii sau cu unul dintre motivele invocate în susținerea acesteia.

Tot astfel, este vădit inadmisibilă acțiunea unui funcționar în care nu sunt identificate în mod precis actele atacate, nefiind îndeplinite, astfel, cerințele prevăzute la articolul 35 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.

(a se vedea punctele 24-27 și 46)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 24 martie 1993, Benzler/Comisia, T‑72/92, Rec., p. II‑347, punctele 16, 18 și 19; 28 aprilie 1993, De Hoe/Comisia, T‑85/92, Rec., p. II‑523, punctul 20; 21 mai 1999, Asia Motor France și alții/Comisia, T‑154/98, Rec., p. II‑1703, punctul 42; 15 iunie 1999, Ismeri Europa/Curtea de Conturi, T‑277/97, Rec., p. II‑1825, punctul 29

2.      Constituie acte care lezează, în sensul articolului 90 alineatul (2) și al articolului 91 alineatul (1) din statut, numai măsurile care produc efecte juridice obligatorii de natură să afecteze interesele reclamantului, modificând în mod distinct situația juridică a acestuia, și care stabilesc definitiv poziția instituției.

Nu constituie o astfel de măsură numirea, în cadrul aceleiași instituții, a unui alt funcționar, atunci când aceasta a avut loc înaintea angajării în muncă a reclamantului.

(a se vedea punctele 34 și 35)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 25 octombrie 2005, Fardoom și Reinard/Comisia, T‑43/04, RecFP, p. I‑A‑329 și II-1465, punctul 26

Tribunalul Funcției Publice: 21 aprilie 2008, Boudova și alții/Comisia, F‑78/07, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 31