Language of document : ECLI:EU:F:2009:135

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä lokakuuta 2009

Asia F-3/08

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Toimielimen kieltäytyminen päätöksen kääntämisestä – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artikla

Aihe: EY 236 artiklaan ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii kumoamaan komission päätöksen, jolla kieltäydyttiin lähettämästä kantajalle aikaisemman päätöksen italiankielinen käännös, ja velvoittamaan komission maksamaan kantajalle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kantajan kanne hylätään, koska se on selvästi täysin perusteeton. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Kantaja velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 1 000 euroa.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Hallinnolle kuuluva huolenpitovelvollisuus – Velvollisuus antaa virkamiehelle osoitettu yksittäispäätös kielellä, jonka virkamies hallitsee perusteellisesti

(EY 21 artikla; Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 4 kohta; komission työjärjestyksen liitteessä oleva 4 kohta)

Toimielinten on huolenpitovelvollisuutensa nojalla annettava virkamiehelle osoitettu yksittäispäätös kielellä, jonka virkamies hallitsee perusteellisesti.

EY 21 artiklan kolmannesta kohdasta, hyvän hallintotavan säännöstön 4 kohdasta eikä perusoikeuskirjan 41 artiklan 4 kohdasta voida vetää sitä johtopäätöstä, että kaikki yhteisöjen toimielimen päätökset, jotka on osoitettu yhteisöjen virkamiehelle, olisi laadittava alkuvaiheen kirjeenvaihdon kielellä. Kyseisiä säännöksiä nimittäin sovelletaan toimielinten ja sen henkilöstön välisissä suhteissa vain silloin, kun henkilöstö osoittaa tekstin toimielimille ainoastaan unionin kansalaisen ominaisuudessa eikä yhteisöjen virkamiehen tai muuhun henkilöstöön kuuluvan ominaisuudessa. Jos toimielimet olisivat velvollisia kaikissa tapauksissa vastaamaan virkamiehen vaatimukseen kyseisessä vaatimuksessa käytetyllä kielellä, tämä aiheuttaisi toimielimille ylitsepääsemättömiä vaikeuksia.

(ks. 29–33 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑197/98, Rudolph v. komissio, 23.3.2000 (Kok. H., s. I‑A‑55 ja II‑241, 46 kohta); asia T‑118/99, Bonaiti Brighina v. komissio, 7.2.2001 (Kok. H., s. I‑A‑25 ja II‑97, 13 kohta) ja asia T‑95/04, Lavagnoli v. komissio, 17.5.2006 (Kok. H., s. I‑A‑2‑121 ja II‑A‑2‑569, 48 kohta)

Virkamiestuomioistuin: yhdistetyt asiat F‑51/05 ja F‑18/06, Duyster v. komissio, 13.12.2007 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 58 ja 59 kohta)