Language of document : ECLI:EU:F:2009:28

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 31 marca 2009 r.

Sprawa F-146/07

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Wniosek o wszczęcie dochodzenia w sprawie wypadku, którego ofiarą miał jakoby być skarżący – Skarga odszkodowawcza – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Oczywista niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której L. Marcuccio żąda w szczególności stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie wniosku o wszczęcie dochodzenia w przedmiocie zdarzenia, do którego miało jakoby dojść w czasie, gdy był on zatrudniony w delegaturze Komisji w Angoli, oraz naprawienia szkody, którą miał jakoby ponieść w związku z tym zdarzeniem.

Orzeczenie: Skarga zostaje częściowo odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a częściowo oddalona jako pozbawiona podstawy prawnej. Skarżący zostaje obciążony kosztami postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Termin – Prekluzja – Otwarcie na nowo – Przesłanka – Nowa okoliczność faktyczna

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

Uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem w rozumieniu art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego nie daje urzędnikowi możliwości obejścia terminów do złożenia zażalenia i wniesienia skargi, ustanowionych w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego, przez zakwestionowanie pośrednio, w drodze złożenia wniosku, wcześniejszej decyzji, której nie zaskarżono w terminie. Z tego wynika, że jedynie zaistnienie nowych istotnych okoliczności faktycznych może uzasadnić wniosek o ponowne rozpatrzenie uprzedniej decyzji, która stała się ostateczna.

(zob. pkt 39, 47)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 232/85 Becker przeciwko Komisji, 13 listopada 1986 r., Rec. s. 3401, pkt 8