Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 10. decembrī BMB sp. z o.o. iesniedza par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 3. oktobra spriedumu lietā T-695/15 BMB sp. z o.o./Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(Lieta C-693/17 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: BMB sp. z o.o. (pārstāvji: K. Czubkowski, radca prawny)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs, Ferrero SpA

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 3. septembra spriedumu lietā T-695/15, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai paziņots 2017. gada 11. oktobrī;

atcelt EUIPO Apelācijas trešās padomes 2015. gada 8. septembra lēmumu lietā R 1150/2012-3;

pakārtoti, tas lūdz Tiesu atcelt spriedumu un nodot lietu atpakaļ izskatīšanai Vispārējai tiesai, ja tiesvedības stadija neļauj Tiesai pieņemt nolēmumu.

Saskaņā ar Tiesas Reglamenta 138. panta 1. punktu tas lūdz Tiesu arī:

piespriest Ferrero Spa un EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo apelācijas sūdzību;

piespriest Ferrero Spa un EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas apelācijas sūdzības iesniedzējai radušies Vispārējā tiesā;

piespriest Ferrero Spa atlīdzināt izdevumus, kas saistībā ar Lēmumu radušies procesā EUIPO.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugu 1 25. panta 1. punkta e) apakšpunkta pārkāpums sakarā ar kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, ka:

agrākās preču zīmes grafiskais attēlojums ir iekļauts apstrīdētajā dizainparaugā;

agrākā preču zīme un apstrīdētais dizainparaugs ir ļoti līdzīgi;

Apelācijas padome nav pieļāvusi kļūdu, konstatējot, ka pastāv sajaukšanas iespēja starp agrāko preču zīmi un apstrīdēto dizainparaugu.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Padomes Regulas (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugu 25. panta 1. punkta e) apakšpunkta, aplūkojot to kopsakarā ar labas pārvaldības un tiesiskās paļāvības aizsardzības vispārējiem principiem, pārkāpums sakarā ar kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, ka Apelācijas padome veiktā norāde uz Regulas Nr. 207/2009 2 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu Lēmuma 33. punktā ir vienīgi formāla kļūda, kurai nav noteicošas ietekmes strīda atrisināšanai, un ka, izvērtējot sajaukšanas iespēju, nav nepieciešams ņemt vērā valsts tiesību aktus par starptautisko reģistrāciju.

____________

1      OV 2002, L 3, 1. lpp.

2      Padomes Regula (EK) Nr. 207/2009 (2009. gada 26. februāris) par Eiropas Savienības preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.).