Language of document :

Odvolanie podané 10. decembra 2017: BMB sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 3. októbra 2017 vo veci T-695/15, BMB sp. z o.o./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-693/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: BMB sp. z o.o. (v zastúpení: K. Czubkowski, radca prawny)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Ferrero SpA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 3. septembra 2017 vo veci T-695/15, ktorý jej bol doručený 11. októbra 2017 a

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 8. septembra 2018 vo veci R 1150/2012-3,

Alternatívne navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok a vrátil vec Všeobecnému súdu, pokiaľ stav konania nedovoľuje, aby sám rozhodol vo veci.

Podľa článku 138 ods. 1 rokovacieho poriadku má Súdny dvor ďalej:

uložiť spoločnosti Ferrero Spa a EUIPO povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania a

uložiť spoločnosti Ferrero Spa a EUIPO povinnosť nahradiť trovy, ktoré vznikli odvolateľke v konaní pred Všeobecným súdom a

uložiť spoločnosti Ferrero Spa povinnosť nahradiť trovy konania pred EUIPO v súlade s rozhodnutím

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

V prvom odvolacom dôvode uvádza porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva1 , pretože došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a zjavne nesprávnemu posúdeniu v súvislosti s tým:

že geografické vyobrazenie skoršej ochrannej známky je zahrnuté do sporného dizajnu,

že skoršia ochranná známka a napadnutý dizajn sú značne podobné a

že odvolací senát nepochybil, keď rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutým dizajnom.

V druhom odvolacom dôvode uvádza porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva v spojení so všeobecnými zásadami riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnych očakávaní z toho dôvodu, že došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a zjavne nesprávnemu posúdeniu toho, že zmienka odvolacieho senátu v bode 33 rozhodnutia týkajúca sa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/20092 bola len formálnym pochybením, ktoré nemalo rozhodujúci vplyv na riešenie sporu a nebolo potrebné zohľadniť vnútroštátnu judikatúru týkajúcu sa medzinárodného zápisu pri posúdení pravdepodobnosti zámeny.

____________

1 Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142

2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)