Language of document :

Överklagande ingett den 10 december 2017 av BMB sp. z o.o. av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 3 oktober 2017 i mål T-695/15, BMB sp. z o.o. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(Mål C-693/17 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: BMB sp. z o.o. (ombud: K. Czubkowski, radca prawny)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Ferrero SpA

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva tribunalens dom (första avdelningen) den 3 september 2017 i mål T-695/15, som delgavs till klaganden den 11 oktober 2017, och

upphäva det beslut som meddelades av tredje överklagandenämnden vid EUIPO den 8 september 201S i ärende R 1150/2012-3,

Alternativt får domstolen upphäva domen och återförvisa målet till tribunalen om förfarandet är färdigt för avgörande av domstolen.

Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna bör domstolen även

förplikta Ferrero Spa och EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna i förevarande överklagande, och

förplikta Ferrero Spa och EUIPO att ersätta klagandens rättegångskostnader vid tribunalen, och

förplikta Ferrero Spa att ersätta rättegångskostnaderna vid EUIPO avseende beslutet.

Grunder och huvudargument

Till stöd för överklagandet åberopar klaganden två grunder.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 25.1 e i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning1 på grund av felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktigt bedömning genom

i. att den grafiska återgivningen av det äldre varumärket ingår i den angripna formgivningen,

ii. att det äldre varumärket och den angripna formgivningen är mycket likartade, och

iii. att överklagandenämnden inte gjorde något fel när den ansåg att det föreligger risk för förväxling mellan äldre varumärken och angripna formgivningar.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 25.1 e i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning i förening med de grundläggande principerna om god förvaltningssed och skydd för berättigade förväntningar på grund av felaktig rättstillämpning och en uppenbart oriktig bedömning genom att tribunalen konstaterade överklagandenämndens hänvisning till artikel 8.1 b i förordning nr 207/20092 i punkt 33 i beslutet utgör ett rent formfel som inte hade någon avgörande inverkan på avgörandet, och att det inte är nödvändigt att ta hänsyn till nationell rättspraxis angående skydd för immateriella rättigheter vid bedömningen av risken för förväxling.

____________

1 EGT L 3, 2002, s. 1

2 Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1).