Language of document : ECLI:EU:C:2019:176


 


 Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 6. marca 2019
BMB/EUIPO

(vec C693/17 P)(1)

„Odvolanie – Dizajn Spoločenstva – Nariadenie (ES) č. 6/2002 – Článok 25 ods. 1 písm. e) – Konanie o výmaze – Dizajn zobrazujúci nádobu na cukrovinky – Výmaz“

1.      Odvolanie – Odvolacie dôvody – Nesprávne posúdenie skutkového stavu a dôkazných prostriedkov – Neprípustnosť – Preskúmanie posúdenia skutkových okolností a dôkazných prostriedkov Súdnym dvorom – Vylúčenie okrem prípadov skreslenia

(článok 256 ods. 1 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)

(pozri body 24, 49)

2.      Odvolanie – Odvolacie dôvody – Zopakovanie dôvodov a tvrdení predložených Všeobecnému súdu – Neprípustnosť

(článok 256 ZFEÚ; Štatút Súdneho dvora, článok 58 prvý odsek)

(pozri body 36, 58)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

BMB sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.


1 Ú. v. EÚ C 142, 23.4.2018.