Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 11. září 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Raad van State - Nizozemsko) – Essent Energie Productie BV v. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(Věc C-91/13)1

„Dohoda o přidružení EHS-Turecko – Článek 41 odst. 1 dodatkového protokolu a článek 13 rozhodnutí č. 1/80 – Působnost – Zavedení nových omezení svobody usazování, volného pohybu služeb a podmínek přístupu k zaměstnání – Zákaz – Volný pohyb služeb – Články 56 SFEU a 57 SFEU – Vysílání pracovníků – Státní příslušníci třetích států – Požadavek pracovního povolení pro poskytování pracovní síly“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Raad van State

Účastníci původního řízení

Odvolatelka: Essent Energie Productie BV

Odpůrce: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Výrok

Články 56 SFEU a 57 SFEU musí být vykládány v tom smyslu, že brání takové právní úpravě členského státu, jako je právní úprava dotčená v původním řízení, která stanoví, že jsou-li pracovníci, kteří jsou státními příslušníky třetích států, poskytnuti podnikem usazeným v jiném členském státě podniku usazenému v prvním členském státě, který je využije k provedení prací na účet jiného podniku usazeného v tomtéž členském státě, podléhá takové poskytnutí podmínce, že tito pracovníci musí být držiteli pracovního povolení.

____________

1 Úř. věst. C 147, 25.5.2013.