Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 19 noiembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien - Austria, Germania) - Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07) - Christopher/Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

(Cauzele conexate C-402/7 și C-432/07)1

(Transport aerian - Regulamentul (CE) nr. 261/2004 - Articolul 2 litera (l) şi articolele 5, 6 şi 7 - Noţiunile "întârziere" şi "anulare" a zborurilor - Drept la compensaţie în caz de întârziere - Noţiunea "împrejurări excepţionale")

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien

Părțile din acțiunea principală

Reclamanți: Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)

Pârâte: Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

Obiectul

Cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare - Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien - Interpretarea articolului 2 litera (d) și a articolului 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO L 46, p. 1, Ediţie specială 07/vol. 12, p. 218) - Zbor început mult mai târziu faţă de ora de plecare prevăzută - Distincţia între noţiunile "întârziere" şi "anulare"

Dispozitivul

Articolul 2 litera (l), articolul 5 şi articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie să fie interpretate în sensul că un zbor întârziat, indiferent de durata întârzierii, chiar dacă este prelungită, nu poate fi considerat zbor anulat dacă se efectuează în conformitate cu programarea prevăzută anterior de către operatorul de transport aerian.

Articolele 5, 6 şi 7 din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie să fie interpretate în sensul că pasagerii zborurilor întârziate pot fi asimilaţi pasagerilor zborurilor anulate în vederea aplicării dreptului la compensaţie şi pot astfel invoca dreptul la compensaţie prevăzut la articolul 7 din acest regulament atunci când suportă, ca urmare a întârzierii unui zbor, o pierdere de timp egală sau mai mare de trei ore, cu alte cuvinte atunci când ajung la destinaţia lor finală cu trei ore sau mai mult după ora de sosire prevăzută iniţial de operatorul de transport aerian. Cu toate acestea, o asemenea întârziere nu dă naştere unui drept la compensaţie în favoarea pasagerilor dacă operatorul de transport aerian poate face dovada că întârzierea prelungită este cauzată de împrejurări excepţionale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile, cu alte cuvinte împrejurări care scapă de sub controlul efectiv al operatorului de transport aerian.

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/2004 trebuie interpretat în sensul că o problemă tehnică survenită la o aeronavă, care determină anularea sau întârzierea unui zbor, nu intră în sfera noţiunii "împrejurări excepţionale" în sensul acestei prevederi decât în cazul în care această problemă este urmarea unor evenimente care, prin natura sau prin originea lor, nu sunt inerente exercitării normale a activităţii operatorului de transport aerian vizat şi scapă de sub controlul efectiv al acestuia.

____________

1 - JO C 283, 24.11.2007.