Language of document : ECLI:EU:C:2007:464

POSTANOWIENIE PREZESA TRYBUNAŁU

z dnia 18 lipca 2007 r. (*)

Wykreślenie

W sprawie C‑193/07 R

mającej za przedmiot wniosek o zawieszenie wykonania i o zastosowanie środków tymczasowych na podstawie art. 242 WE i 243 WE, złożony w dniu 4 kwietnia 2007 r.,

Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez D. Recchię i K. Herrmann, działające w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,

strona skarżąca,

przeciwko

Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez ministra środowiska J. Szyszkę oraz przez C. Hermę i E. Ośniecką‑Tamecką, działających w charakterze pełnomocników,

strona pozwana,

PREZES TRYBUNAŁU,

po wysłuchaniu rzecznika generalnego J. Kokott,

wydaje następujące

Postanowienie

1        Komisja Wspólnot Europejskich wnosi do Trybunału o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej, by nie rozpoczynała lub zawiesiła, bezzwłocznie i do czasu ogłoszenia wyroku Trybunału rozstrzygającego sprawę co do istoty, prac mających na celu realizację projektu zalesienia na terenie Pojezierze Sejneńskie – który powinien zostać zaproponowany jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206, str. 7), zmienioną na mocy Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. 2003, L 236, str. 33, zwaną dalej „dyrektywą 92/43”) – będącego środkiem kompensacji strat w obszarze specjalnej ochrony (zwanym dalej „OSO”) Puszcza Augustowska.

2        Komisja wnosi również, na podstawie art. 84 § 2 akapit drugi regulaminu, o tymczasowe uwzględnienie wniosku przed przedstawieniem uwag przez stronę przeciwną, do czasu ogłoszenia postanowienia kończącego postępowanie w sprawie zastosowania środków tymczasowych.

3        Wnioski te zostały przedstawione w ramach postępowania ze skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, na podstawie art. 226 WE, wniesionej przez Komisję w dniu 4 kwietnia 2007 r., mającej na celu stwierdzenie przez Trybunał, że:

–        nie podejmując w ramach postępowania w sprawie zezwolenia na budowę obwodnicy Augustowa, w północno‑wschodniej Polsce, odpowiednich działań pozwalających uniknąć pogorszenia stanu siedlisk i poważnego niepokojenia gatunków w OSO Puszcza Augustowska;

–        nie poddając planu budowy obwodnicy miejscowości Wasilków, również w północno‑wschodniej Polsce, stosownej ocenie skutków dla OSO Puszcza Knyszyńska, zezwalając na przeprowadzenie inwestycji stanowiącej wykonanie tego planu mimo jej negatywnego wpływu na integralność wymienionego obszaru i rozpoczynając realizację tej inwestycji;

–        proponując realizację projektu zalesienia na terenie Pojezierze Sejneńskie jako środka kompensacji strat w OSO Puszcza Augustowska, oraz

–        zezwalając na zniszczenie siedliska Puszcza Augustowska, znajdującego się na obszarze Ostoja Augustowska, który również powinien zostać zaproponowany jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty,

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy 92/43, a w szczególności jej art. 6 ust. 2 i 3 w związku z art. 7, w świetle wykładni tych przepisów wynikającej z wyroków: z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie C‑117/03 Dragaggi i in., Zb.Orz. str. I-167, oraz z dnia 14 września 2006 r. w sprawie C‑244/05 Bund Naturschutz in Bayern i in., dotychczas nieopublikowanego w Zbiorze.

4        Postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie C-193/07 R Komisja przeciwko Polsce, niepublikowanym w Zbiorze, prezes Trybunału orzekł po pierwsze, że Rzeczpospolita Polska nie rozpocznie lub zawiesi, bezzwłocznie i do czasu ogłoszenia postanowienia kończącego postępowanie w sprawie zastosowania środków tymczasowych, prac mających na celu realizację projektu zalesienia na terenie Pojezierze Sejneńskie – który powinien zostać zaproponowany jako teren mający znaczenie dla Wspólnoty zgodnie z dyrektywą Rady 92/43/EWG - będącego środkiem kompensacji strat w obszarze specjalnej ochrony Puszcza Augustowska. Po drugie, prezes Trybunału wezwał Komisję i pozwane państwo członkowskie na posiedzenie w sprawie wysłuchania stron, w celu wyjaśnienia przez nie pewnych okoliczności faktycznych sprawy na podstawie pytań, które zostały im przedstawione w późniejszym terminie.

5        W trakcie tego posiedzenia, które odbyło się przed Trybunałem w dniu 27 kwietnia 2007 r., strony udzieliły odpowiedzi na zadane przez sędziego właściwego do orzekania w przedmiocie środków tymczasowych pytania, a na zakończenie tego postępowania minister środowiska oświadczył w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, że nie rozpocznie ona prac mających na celu realizację projektu zalesienia na terenie Pojezierze Sejneńskie, określonym w decyzji środowiskowej wojewody podlaskiego z dnia 18 września 2006 r., do czasu zakończenia postępowania co do istoty sprawy.

6        W świetle tego oświadczenia, które zostało złożone w formie pisemnej w sekretariacie Trybunału w dniu 30 kwietnia 2007 r. i doręczone Komisji w dniu 8 maja 2007 r., Komisja zawiadomiła Trybunał w piśmie z dnia 29 maja 2007 r. o cofnięciu złożonego przez siebie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, zgodnie z art. 78 regulaminu. Ponadto wniosła o obciążenie Rzeczypospolitej Polskiej kosztami postępowania.

7        Pismem złożonym w sekretariacie Trybunału w dniu 18 czerwca 2007 r. Rzeczpospolita Polska poinformowała Trybunał, że nie ma uwag w przedmiocie cofnięcia tego wniosku. Uznała natomiast, że koszty postępowania w sprawie zastosowania środków tymczasowych powinna pokryć Komisja.

8        Wobec powyższego należy wykreślić niniejszą sprawę z rejestru Trybunału i zastrzec, że rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Z powyższych względów prezes Trybunału postanawia, co następuje:

1)      Sprawa C‑193/07 R zostaje wykreślona z rejestru Trybunału.

2)      Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Sporządzono w Luksemburgu w dniu 18 lipca 2007 r.

Sekretarz

 

      Prezes

R. Grass

 

      V. Skouris


* Język postępowania: polski.