Language of document : ECLI:EU:C:2016:115

DOMSTOLENS DOM (Tiende Afdeling)

25. februar 2016 (*)

»Præjudiciel forelæggelse – forordning (EØF) nr. 2658/87 – fælles toldtarif – kombineret nomenklatur – tarifering af varer – pos. 8517, 8521, 8531 og 8543 – vare benævnt »videomultiplexer««

I sag C-143/15,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) ved afgørelse af 13. marts 2015, indgået til Domstolen den 26. marts 2015, i sagen:

G. E. Security BV

mod

Staatssecretaris van Financiën,

har

DOMSTOLEN (Tiende Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, F. Biltgen (refererende dommer), og dommerne A. Borg Barthet og E. Levits,

generaladvokat: M. Szpunar

justitssekretær: A. Calot Escobar,

på grundlag af den skriftlige forhandling,

efter at der er afgivet indlæg af:

–        G. E. Security BV ved belastingadviseurs C. Bouwmeester og M. van de Leur

–        den nederlandske regering ved M. Bulterman og M. Gijzen, som befuldmægtigede

–        Europa-Kommissionen ved A. Caeiros og R. Troosters, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1        Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af toldpos. 8517, 8521, 8531 og 8543 i den kombinerede nomenklatur (herefter »KN«), der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256, s. 1), som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007 (EUT L 286, s. 1, herefter »forordning nr. 2658/87«).

2        Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem G. E. Security BV (herefter »G. E. Security«) og Staatssecretaris van Financiën (statssekretær for finansspørgsmål) vedrørende tariferingen i KN af en vare benævnt »videomultiplexer«.

 Retsforskrifter

 International ret

3        Toldsamarbejdsrådet – nu Verdenstoldorganisationen – blev oprettet ved den konvention om oprettelse af nævnte råd, som blev undertegnet i Bruxelles den 15. december 1950. Det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (herefter »HS«) blev udarbejdet af Verdenstoldorganisationen og oprettet ved den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, der blev undertegnet i Bruxelles den 14. juni 1983, og som sammen med ændringsprotokollen hertil af 24. juni 1986 blev godkendt på Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 (EFT L 198, s. 1). I overensstemmelse med slutangivelsen heri er sidstnævnte konvention blevet udfærdiget på engelsk og fransk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

4        I medfør af denne konventions artikel 3, stk. 1, forpligter hver af de kontraherende parter, herunder Den Europæiske Union, sig til at drage omsorg for, at dens told- og statistiknomenklaturer er i overensstemmelse med HS, at anvende samtlige positioner og underpositioner heri, uden tilføjelser eller ændringer, samt de dertil knyttede talkoder, og at følge nummerordenen i HS. Hver af de kontraherende parter forpligter sig ligeledes til at anvende de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS samt alle bestemmelser til de forskellige afsnit, kapitler og underpositioner i HS og til ikke at ændre disses rækkevidde.

5        Det fremgår af den forklarende bemærkning til HS vedrørende bestemmelse 4 til afsnit XVI i HS, hvilken bestemmelse er identisk med bestemmelse 4 til afsnit XVI i KN, at udtrykket »bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion« kun omfatter de maskiner, apparater eller redskaber samt maskinkombinationer, som er af væsentlig betydning for udførelsen af den funktionelle enheds samlede arbejdsfunktion, med undtagelse af de maskiner og apparater, der udfører hjælpefunktioner, som ikke har betydning for den samlede arbejdsfunktion.

6        Under overskriften »Funktionelle enheder« har den forklarende bemærkning til HS vedrørende bestemmelse 4 til afsnit XVI følgende ordlyd:

»Denne bestemmelse anvendes i tilfælde, hvor maskiner, apparater eller redskaber (herunder maskinkombinationer) består af særskilte komponenter, der er bestemt til at arbejde sammen og udføre en klart defineret enkeltfunktion, som er beskrevet i en position i kapitel 84 eller, oftere, i kapitel 85. I sådanne tilfælde tariferes hele maskinen mv. i den position, hvor den pågældende arbejdsfunktion er beskrevet, uanset om de enkelte komponenter er sammenbyggede eller af praktiske eller andre grunde foreligger som særskilte enheder, som blot skal forbindes med rørledninger (til luft, komprimeret gas, olie osv.) eller med anordninger til kraftoverførsel eller med elektriske ledninger.

I forbindelse med denne bestemmelse omfatter udtrykket »bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion« kun maskiner, apparater eller redskaber samt maskinkombinationer, som er af væsentlig betydning for udførelsen af den funktionelle enheds samlede arbejdsfunktion; undtaget er derfor maskiner og apparater, der udfører hjælpefunktioner, som ikke har betydning for den samlede arbejdsfunktion.

Som eksempler på funktionelle enheder af denne type kan nævnes:

[…]

13.      [t]yverialarmer bestående af f.eks. en infrarød lampe og en fotocelle, som påvirker en alarmklokke (pos. 8531).

Enkelte komponenter, der ikke opfylder reglerne i bestemmelse 4 til afsnit XVI, tariferes i deres egne respektive positioner. Dette gælder f.eks. for lukkede videoovervågningssystemer, bestående af en kombination af et varierende antal fjernsynskameraer og videoskærme, som med koaksialkabler er forbundet med en strømfordeler, kontakter, lydbord/modtagere og eventuelt automatiske databehandlingsmaskiner (til at gemme data) og/eller videobåndoptagere (til at optage billeder).«

7        Den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 8521 har følgende ordlyd:

»A. – Optageapparater og kombinerede optage- og gengiveapparater

Dette er apparater som, når de er forbundet med et fjernsynskamera eller et fjernsynsapparat, på et medie optager elektriske impulser (analoge signaler) eller analoge signaler omsat til digital kode (eller en kombination af disse), som svarer til billederne og lyden, der indfanges af fjernsynskameraet eller modtages af en fjernsynsmodtager. Billeder og lyd indspilles almindeligvis på det samme medie. Indspilningsmetoden kan være magnetisk eller optisk, og mediet er almindeligvis et bånd eller en plade.

Positionen omfatter også apparater, som optager (almindeligvis på en magnetplade) digitale koder repræsenterende videobilleder og -lyd ved at overføre den digitale kode fra en automatisk databehandlingsmaskine (f.eks. digitale videooptagere).

Ved magnetisk indspilning på bånd bliver billederne og lyden indspillet på forskellige spor på båndet; ved magnetisk indspilning på plade bliver billeder og lyd derimod indspillet som magnetiske mønstre eller pletter i spiralformede spor på pladens overflade.

Ved optisk indspilning bliver digitale data repræsenterende billeder og lyd i kodet form overført til en plade ved hjælp af en laser.

Videooptagere, som modtager signaler fra en fjernsynsmodtager, har også en indbygget tuner, som gør det muligt at vælge det ønskede signal (eller kanal) fra det frekvensbånd, der anvendes af fjernsynssenderen.

Når apparatet skal anvendes til afspilning, omdanner det det optagne til videosignaler. Disse signaler sendes videre til en sendestation eller en fjernsynsmodtager.

[…]«

8        Den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 8531 er sålydende:

»Denne position omfatter – bortset fra signalapparater, der anvendes på cykler eller motorkøretøjer (pos. 8512), og signalapparater til trafikregulering på veje, jernbaner mv. (pos. 8530) – alle elektriske apparater til signaleringsformål, hvad enten de overfører signalerne akustisk (ringeapparater, brummere, horn osv.) eller visuelt (ved hjælp af lamper, faldklapper, belyste numre osv.), og uanset om de er håndbetjente (f.eks. dørklokker) eller virker automatisk (f.eks. tyverialarmer).

[…]

Positionen omfatter bl.a.:

[…]

E)      Tyverialarmer. Disse apparater består af to dele: en føler og et signalapparat (et ringeapparat, en brummer, et visuelt signal osv.), der automatisk sættes i gang, når føleren påvirkes. Der findes forskellige former for alarmer, f.eks.:

1)      [M]ed elektriske kontakter, som påvirkes, når der trædes på bestemte dele af et gulv, når en dør åbnes, eller når tynde tråde rives over eller berøres.

2)      [M]ed kapacitive virkninger. Disse alarmer anvendes ofte i pengeskabe; pengeskabet virker som den ene plade i en kondensator, hvis kapacitet påvirkes, når et legeme nærmer sig; det elektriske kredsløb forstyrres, og herved sættes alarmen i gang.

3)      [M]ed fotoelektriske anordninger. En stråle (ofte af infrarødt lys) er rettet mod en fotocelle; når strålen afbrydes, vil strømforandringen i den fotoelektriske celles kredsløb sætte alarmen i gang.

[…]«

9        Den forklarende bemærkning til HS vedrørende pos. 8543 har følgende ordlyd:

»Denne position omfatter alle elektriske maskiner og apparater, som ikke omfattes af nogen anden position i dette kapitel eller af en mere specificeret varebeskrivelse i andre af nomenklaturens kapitler, og som ikke er undtaget fra kapitlet i medfør af bestemmelserne til kapitel 85 eller afsnit XVI. De vigtigste elektriske maskiner og apparater, der omfattes af andre kapitler, er elektrisk drevne maskiner henhørende under kapitel 84 og visse instrumenter og apparater henhørende under kapitel 90.

De elektriske maskiner og apparater under denne position skal have egen selvstændig funktion. De indledende bestemmelser i de forklarende bemærkninger til pos. 8479 for maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion gælder – med de fornødne tillempninger – også for maskiner og apparater under denne position.

De fleste maskiner og apparater under denne position er sammensat af elektriske artikler eller dele (elektronrør, transformatorer, kondensatorer, spoler, modstande osv.), der udelukkende virker ved elektricitet. Positionen omfatter dog også elektriske maskiner og apparater, der indeholder mekanisk udstyr, forudsat dette udstyr er af underordnet betydning i forhold til maskinens eller apparatets elektriske funktion.

[…]«

 EU-retten

 Forordning nr. 2658/87

10      Toldtarifering af varer, der indføres i Den Europæiske Union, fastsættes efter KN, som gengiver overskrifterne og underoverskrifterne i HS.

11      Artikel 2 i forordning nr. 2658/87 fastsætter:

»Kommissionen opstiller en integreret tarif for De Europæiske Fællesskaber, i det følgende benævnt »Taric«, til brug med henblik på den fælles toldtarif, udenrigshandelsstatistikker, Fællesskabets handels- og landbrugspolitik og anden politik vedrørende indførsel og udførsel af varer.

Denne tarif baseres på [KN] og omfatter:

[…]

d)      toldsatserne og andre afgifter ved indførsel og udførsel, herunder toldfritagelser og præferencetoldsatser for særlige varer ved indførsel eller udførsel

[…]«

12      I medfør af artikel 12, stk. 1, i forordning nr. 2658/87 vedtager Kommissionen hvert år en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN sammen med de tilsvarende toldsatser i overensstemmelse med forordningens artikel 1, således som det følger af de foranstaltninger, der er vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union eller Kommissionen. Forordningen anvendes fra den 1. januar det følgende år.

13      KN indeholder i første del, afsnit I, afdeling A, en række almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende denne nomenklatur, som er identiske med de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende HS. Følgende fastsættes i denne afdeling:

»Tariferingen af varer i [KN] sker efter følgende regler:

1.      Overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler tjener alene til orientering; tariferingen skal ske med hjemmel i positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser […]

[…]«

14      Anden del af KN med overskriften »Toldtariffen« indeholder afsnit XVI vedrørende »Maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; elektrisk materiel; dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn; dele og tilbehør dertil«.

15      Bestemmelse 2 til afsnit XVI i KN har følgende ordlyd:

»Medmindre andet følger af bestemmelse 1 til dette afsnit, bestemmelse 1 til kapitel 84 og bestemmelse 1 til kapitel 85, tariferes dele til maskiner (undtagen dele til varer henhørende under pos. 8484, 8544, 8545, 8546 og 8547) efter følgende regler:

a)      [D]ele, der i sig selv er varer henhørende under en position i kapitel 84 eller 85 (undtagen pos. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 og 8548), tariferes i den pågældende position.

b)      [A]ndre dele, som udelukkende eller hovedsagelig anvendes til en bestemt maskine eller til flere maskiner henhørende under samme position (herunder maskiner henhørende under pos. 8479 og 8543), tariferes i den samme position som de pågældende maskiner eller i pos. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 8538. Dele, der i lige grad er anvendelige til varer henhørende under pos. 8517 og 8525-8528, tariferes i pos. 8517.

c)      [A]lle andre dele tariferes i pos. 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 eller 8538 eller, hvis dette ikke er muligt, i pos. 8487 eller 8548.«

16      Bestemmelse 3 til afsnit XVI i KN er sålydende:

»Når andet ikke er bestemt, tariferes kombinerede maskiner, der består af to eller flere maskiner, der er sammenbygget til en enhed, samt andre maskiner, der er indrettet til at udføre to eller flere funktioner (komplementære eller alternative), efter den pågældende kombinations eller maskines hovedfunktion.«

17      Bestemmelse 4 til det nævnte afsnit har følgende ordlyd:

»Såfremt en maskine (eller en kombination af maskiner) består af særskilte enheder (enten adskilte eller indbyrdes forbundne med rørsystemer, drivremme, elektriske ledninger eller på anden måde), som er bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion, som er beskrevet i en af positionerne i kapitel 84 eller kapitel 85, tariferes det hele i den position, som omfatter denne funktion.«

18      Afsnit XVI i KN indeholder kapitel 85, der har overskriften »Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil«.

19      Pos. 8517, som er indeholdt i dette kapitel, er sålydende:

»Telefonapparater, herunder telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net; andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet), undtagen sendere eller modtagere henhørende under pos. 8443, 8525, 8527 eller 8528.«

20      Pos. 8521 har følgende ordlyd:

»8521 Videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner.

8521 10      – Til magnetbånd:

8521 10 20       – – Med en bredde på 1,3 cm eller derunder, og som muliggør optagelse eller gengivelse ved en båndhastighed på 50 mm/s eller derunder

8521 10 95       – – I andre tilfælde

8521 90 00 – I andre tilfælde«.

21      Pos. 8531 er sålydende:

»8531 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer), bortset fra varer henhørende under pos. 8512 og 8530:

8531 10      – Tyverialarmer, brandalarmer og lign.

8531 10 30 – – Af den art, der anvendes til bygninger

8531 10 95       – – I andre tilfælde

[…]

8531 90      – Dele:

8531 90 20 ‐ ‐ Til apparater henhørende under pos. 8531 20 og 8531 80 20

8531 90 85 – – I andre tilfælde«.

22      Pos. 8543 i KN omfatter derimod elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, der ikke er tariferet andetsteds i kapitel 85 i KN.

 Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

23      G. E. Security, der er et selskab specialiseret i salg af højteknologiske beskyttelsessystemer, har udviklet et beskyttelsessystem benævnt »videomultiplexer«.

24      På sit websted præsenterer G. E. Security videomultiplexeren som »en digital transmissionsoptager«.

25      Videomultiplexere sælges udelukkende til virksomheder, der har specialiseret sig i markedsføringen af sikkerheds- og overvågningsanlæg, og som leverer en fuldstændig installation af disse anlæg og systemer til forbrugerne.

26      Videomultiplexeren anvendes i et system eller et anlæg til sikring og overvågning af bygninger. Systemet udgør nærmere bestemt et element i et videoovervågningssystem i et lukket kredsløb, hvortil er tilsluttet eksterne kameraer og/eller eksterne sensorer, såsom bevægelses- og brandmeldere.

27      Videomultiplexeren udfører tre forskellige funktioner.

28      For det første udfører videomultiplexeren en videooptagelses- og videogengivelsesfunktion, for så vidt som den for det første er i stand til at modtage signaler fra sensorer og billeder og lyd fra kameraer, gendanne disse lyde og gengive disse billeder på skærme.

29      I denne henseende er videomultiplexeren forsynet med video- og audioindgange, der gør det muligt at tilslutte op til 16 kameraer samtidigt. Videomultiplexeren gør det muligt at tænde, slukke og styre disse kameraer på afstand. Det er således muligt at forstørre eller formindske bestemte dele af de billeder, der er blevet optaget ved hjælp af disse kameraer, eller blokere de sidstnævnte billeder, således at optagelsen begrænses til bestemte dage og timer i en uge og/eller til bestemte dele af en bygning eller af et område. Det er også muligt at ignorere bevægelser fra husdyr, der befinder sig i en bygning.

30      Videomultiplexeren har ligeledes videoudgange, der gør det muligt at tilslutte den til en eller flere skærme, hvorpå der kan ses billeder fra flere kameraer samtidig, og en audioudgang til tilslutning af en forstærker eller en ekstern højtaler. Videomultiplexeren kan derimod ikke modtage fjernsynssignaler.

31      For det andet kan videomultiplexeren lagre billedoptagelserne og optagelserne af de analoge og digitale lyde fra kameraerne og/eller signaler, der hidrører fra sensorerne, på en harddisk. Disse optagelser sikres for at undgå, at de ved et uheld bliver slettet eller manipuleret. De gemmes i et specielt format og kan alene gengives ved hjælp af videomultiplexeren eller en særlig software.

32      For det andet udfører videomultiplexeren en alarmfunktion. Med henblik herpå indeholder den en indbygget alarmindikator, som kan indstilles således, at hvis der registreres bevægelser, lyde eller signaler, som giver anledning hertil, aktiverer videomultiplexeren anordninger, der afgiver lyd- eller lyssignaler og/eller sender et advarselssignal i form af en e-mail til en eller flere brugere, der er tilsluttet systemet (f.eks. politiet, brandvæsenet eller ejeren af en ejendom eller af et vagtfirma).

33      For det tredje udfører videomultiplexeren en funktion bestående i transmission og modtagelse af netværksdata. Med henblik herpå er den forsynet med anordninger, der gør det muligt for den at sende e-mail til systembrugerne og/eller at tilslutte sig til internettet, til digitale netværk eller til en automatisk databehandlingsmaskine.

34      Den 14. oktober 2008 anmodede G. E. Security den kompetente told- og skatteinspektør (herefter »inspektøren«) om meddelelse af bindende tariferingsoplysninger for tre videomultiplexere. Selskabet anmodede om, at de blev tariferet i underposition 8543 70 90 i KN eller underposition 8531 10 30 i KN, for hvilke toldsatsen var på henholdsvis 3,7% og 2,2%.

35      Ved skrivelse af 27. november 2008 tariferede inspektøren de tre videomultiplexere som »videooptagere eller videogengivere« henhørende under KN-underposition 8521 90 00, der pålægges en told på 13,9%.

36      Den af G. E. Security indgivne klage mod denne tariferingsafgørelse blev afslået af inspektøren. Selskabet anlagde herefter søgsmål til prøvelse af denne afgørelse ved Rechtbank te Haarlem (retten i første instans i Haarlem), som gav selskabet medhold og tariferede de tre videomultiplexere som alarmer af den art, der anvendes til bygninger, hvilke henhører under KN-underposition 8531 10 30.

37      Inspektøren iværksatte appel ved Gerechtshof Amsterdam (appeldomstolen i Amsterdam) til prøvelse af denne dom.

38      Gerechtshof Amsterdam (appeldomstolen i Amsterdam) fastslog, at selv om videomultiplexeren, henset til sine objektive karakteristika og egenskaber, kan anses for at udgøre en del af et alarmsystem som omhandlet i pos. 8531 i KN, skal den imidlertid i henhold til bestemmelse 2, litra a), til afsnit XVI i KN tariferes i underposition 8521 90 00 i KN.

39      G. E. Security har ved den forelæggende ret iværksat kassationsanke til prøvelse af dommen afsagt af Gerechtshof Amsterdam (appeldomstolen i Amsterdam).

40      På denne baggrund har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandenes øverste domstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal pos. 8517, 8521, 8531 og 8543 i den kombinerede nomenklatur fortolkes således, at et produkt som videomultiplexeren skal tariferes i en af disse positioner, idet dette produkt er udviklet til at udgøre en del af et system, som kan analysere billeder og lyde fra kameraer og sensorer, der er tilsluttet det, og som, hvis det ønskes, optager, oplagrer, bearbejder og gengiver billeder og lyde på en tilsluttet billedmonitor, og/eller, når billeder og lyde giver anledning til det, afgiver et advarselssignal i form af en e-mail til en eller flere brugere, der er tilsluttet systemet, og/eller kan aktivere apparater, der afgiver lyd- og lyssignaler?«

 Om det præjudicielle spørgsmål

41      Indledningsvis bemærkes, at når Domstolen er forelagt en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende tarifering, er dens opgave i højere grad at oplyse den nationale ret om de kriterier, ved anvendelse af hvilke den nationale ret er i stand til at tarifere de pågældende produkter korrekt i KN, end selv at foretage denne tarifering, og dette så meget desto mere som Domstolen ikke nødvendigvis er i besiddelse af alle de hertil nødvendige oplysninger. Den nationale ret er således under alle omstændigheder bedre i stand til at foretage tariferingen (jf. dom Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, præmis 27).

42      Det tilkommer derfor den forelæggende ret at foretage tariferingen af de i hovedsagen omhandlede produkter i lyset af Domstolens besvarelse af det af retten forelagte spørgsmål.

43      Med henblik på at give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar skal det indledningsvis bemærkes, at det for det første, som anført i denne doms præmis 13, fremgår af de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende KN, at tariferingen af varer skal ske i henhold til positionsteksterne og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser, idet overskrifter til afsnit, kapitler og underkapitler alene tjener til orientering.

44      For det andet fremgår det af Domstolens faste praksis, at hensynet til retssikkerheden og kontrolmulighederne kræver, at det afgørende kriterium for varernes tarifering i almindelighed skal søges i deres objektive kendetegn og egenskaber, således som disse fremgår af ordlyden af positionen i KN og de til afsnit og kapitler knyttede bestemmelser (jf. dom Lukoyl Neftohim Burgas, C-330/13, EU:C:2014:1757, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

45      Hvad angår de forklarende bemærkninger til HS bemærkes, at de på trods af deres manglende bindende virkning udgør et vigtigt hjælpemiddel til at sikre en ensartet anvendelse af den fælles toldtarif, hvorfor de som sådan kan betragtes som gyldige bidrag til dens fortolkning (jf. i denne retning domme Kloosterboer Services, C-173/08, EU:C:2009:382, præmis 25, og Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, præmis 28). Det samme er tilfældet for de forklarende bemærkninger til KN (jf. i denne retning domme Develop Dr. Eisbein, C-35/93, EU:C:1994:252, præmis 21, og British Sky Broadcasting Group og Pace, C-288/09 og C-289/09, EU:C:2011:248, præmis 92).

46      Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, hvilken position i KN, nemlig pos. 8517, 8521, 8531 eller 8543, en vare som den, der er benævnt »videomultiplexer«, og som er omhandlet i hovedsagen, skal tariferes i.

47      I denne henseende følger det af selve ordlyden af pos. 8517, 8521, 8531 og 8543 i KN og af de forklarende bemærkninger hertil, at den omhandlede vares funktion er af afgørende betydning for tariferingen af denne vare i en af disse positioner.

48      De nævnte positioner beskriver nemlig på specifik vis den funktion, som de af positionerne omfattede varer opfylder. Pos. 8517 i KN vedrører således bl.a. »apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk«. Pos. 8521 i KN vedrører »[v]ideooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner«. Pos. 8531 i KN vedrører »[e]lektriske signalapparater, akustiske eller visuelle (f.eks. ringeapparater, sirener, signaltavler, tyverialarmer og brandalarmer)«. Pos. 8543 i KN omfatter derimod »[e]lektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i kapitel 85 [i KN]«.

49      I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at videomultiplexeren udfører tre forskellige funktioner.

50      Det fremgår nemlig af den beskrivelse, som den forelæggende ret har foretaget, og som er gengivet i denne doms præmis 28-31, at videomultiplexeren har en videooptagelses- og videogengivelsesfunktion, der svarer til ordlyden af pos. 8521 i KN.

51      Videomultiplexeren udfører ligeledes en alarmfunktion som beskrevet i denne doms præmis 32, der svarer til ordlyden af pos. 8531 i KN.

52      Videomultiplexeren udfører desuden en funktion bestående i transmission og modtagelse af netværksdata, hvis beskrivelse, der er foretaget i denne doms præmis 33, svarer til pos. 8517 i KN.

53      Det fremgår imidlertid af bestemmelse 3 til afsnit XVI i KN, der omfatter pos. 8517, 8521 og 8531 i KN, at »maskiner, der er indrettet til at udføre to eller flere funktioner (komplementære eller alternative), [tariferes] efter den pågældende kombinations eller maskines hovedfunktion«.

54      I det foreliggende tilfælde fremgår det henholdsvis af denne doms præmis 24 og 25 dels, at G. E. Security på sit websted præsenterer videomultiplexeren som »en digital transmissionsoptager«, dels at videomultiplexere udelukkende sælges til virksomheder, der har specialiseret sig i markedsføringen af sikkerheds- og overvågningsanlæg.

55      Det følger af disse forhold, såvel som af den forelæggende rets beskrivelse af videomultiplexeren som gengivet i denne doms præmis 24-33, at videomultiplexerens hovedfunktion, henset til dens objektive karakteristika og egenskaber og til dens bestemmelse, er videooptagelse og -gengivelse i et sikkerheds- og overvågningsanlæg.

56      Således som den nederlandske regering og Kommissionen har anført, udgør de øvrige funktioner, som udføres af videomultiplexeren, dvs. alarm- og netværksfunktionen, alene sekundære funktioner, der har til formål at forbedre funktionen af det anlæg, som videomultiplexeren er integreret i.

57      Det følger heraf, at KN skal fortolkes således, at en vare som den, der er benævnt »videomultiplexer«, og som er omhandlet i hovedsagen, skal tariferes i pos. 8521 i KN med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige de faktiske omstændigheder, som den råder over.

58      Denne konstatering kan ikke drages i tvivl af bestemmelse 2 og 4 til afsnit XVI i KN.

59      Det fremgår således af Domstolens praksis, at bestemmelse 2 til afsnit XVI i KN kun finder anvendelse på tariferingen af »dele til maskiner« (jf. dom Data I/O, C-297/13, EU:C:2014:331, præmis 34).

60      Da begrebet »dele« i denne bestemmelses forstand ikke er defineret i den nævnte bestemmelse, har Domstolen af hensyn til en sammenhængende og ensartet anvendelse af den fælles toldtarif bestræbt sig på at give dette begreb en enkelt definition, der er fælles for samtlige kapitler i KN (jf. i denne retning dom HARK, C-450/12, EU:C:2013:824, præmis 37, og Rohm Semiconductor, C-666/13, EU:C:2014:2388, præmis 44).

61      Det følger af Domstolens praksis vedrørende pos. 8473 i KN og bestemmelse 2, litra b), til dennes afsnit XVI, at begrebet »del[…]« forudsætter, at der findes en helhed, som ikke kan fungere uden delen (jf. i denne retning dom Rohm Semiconductor, C-666/13, EU:C:2014:2388, præmis 45 og den deri nævnte retspraksis).

62      For at kunne kvalificere en vare som »del[…]« er det derfor ikke tilstrækkeligt at bevise, at maskinen ikke kan opfylde de behov, den er bestemt til at opfylde, uden denne vare. Det skal desuden fastslås, at den pågældende maskines mekaniske eller elektriske funktion afhænger af den nævnte vare (jf. dom Rohm Semiconductor, C-666/13, EU:C:2014:2388, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

63      Således som det fremgår af denne doms præmis 26, anvendes videomultiplexeren i det foreliggende tilfælde i anlæg til sikring og overvågning af bygninger og udgør nærmere bestemt et element i et videoovervågningssystem i et lukket kredsløb.

64      Som anført af den nederlandske regering og Kommissionen, kan et sådant system imidlertid også fungere uden at indeholde nogen videomultiplexer. De detektionsapparater, der anvendes i dette system, kan nemlig udføre deres funktion uden videomultiplexer. Desuden afhænger disse apparaters mekaniske og elektriske funktion ikke af, om der er en videomultiplexer.

65      Følgelig kan videomultiplexeren ikke anses for en »del[…] til [en] maskine[…]« som omhandlet i bestemmelse 2 til afsnit XVI i KN. Denne bestemmelse er derfor ikke relevant for tariferingen af denne vare i KN.

66      Hvad angår bestemmelse 4 til afsnit XVI i KN bemærkes, at denne i overensstemmelse med sin ordlyd alene finder anvendelse på »en maskine (eller en kombination af maskiner) bestå[ende] af særskilte enheder […], som er bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion«.

67      Det fremgår af den forklarende bemærkning til HS vedrørende bestemmelse 4 til afsnit XVI i HS, hvilken bestemmelse er identisk med bestemmelse 4 til afsnit XVI i KN, at udtrykket »bestemt til sammen at udføre en klart defineret funktion« kun omfatter de maskiner, apparater eller redskaber samt maskinkombinationer, som er af væsentlig betydning for udførelsen af den funktionelle enheds samlede arbejdsfunktion, med undtagelse af de maskiner og apparater, der udfører hjælpefunktioner, som ikke har betydning for den samlede arbejdsfunktion.

68      Det bliver i denne forklarende bestemmelse præciseret, at reglerne i bestemmelse 4 til afsnit XVI i HS, og dermed i den identiske bestemmelse i KN, ikke er opfyldt for så vidt angår lukkede videoovervågningssystemer, bestående af en kombination af et varierende antal fjernsynskameraer og videoskærme, som med koaksialkabler er forbundet med en strømfordeler, kontakter, lydbord/modtagere og eventuelt automatiske databehandlingsmaskiner (til at gemme dataene) og/eller videobåndoptagere (til at optage billederne).

69      Det er allerede blevet fastslået i denne doms præmis 26 og 63, at videomultiplexeren udgør et element i et sådant videoovervågningssystem i et lukket kredsløb. Bestemmelse 4 til afsnit XVI i KN er derfor ikke relevant med henblik på tariferingen af en sådan vare i KN.

70      Endelig skal G. E. Securitys standpunkt, hvorefter videomultiplexeren skal tariferes i pos. 8543 i KN, forkastes.

71      Det fremgår nemlig af ordlyden af den nævnte position, at denne omfatter »[e]lektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i [kapitel 85 i KN]«. Et produkt kan derfor kun henføres under den nævnte position, når det ikke er muligt at tarifere produktet i en anden position i dette kapitel 85. Det fremgår imidlertid af denne doms præmis 57, at dette ikke er tilfældet i hovedsagen.

72      Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal den forelæggende rets spørgsmål besvares med, at KN skal fortolkes således, at en vare som den, der er benævnt »videomultiplexer«, og som er omhandlet i hovedsagen, skal tariferes i pos. 8521 i KN med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige de faktiske omstændigheder, som den råder over.

 Sagens omkostninger

73      Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Den kombinerede nomenklatur, der er indeholdt i bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1214/2007 af 20. september 2007, skal fortolkes således, at en vare som den, der er benævnt »videomultiplexer«, og som er omhandlet i hovedsagen, skal tariferes i denne nomenklaturs pos. 8521 med forbehold af den forelæggende rets bedømmelse af samtlige de faktiske omstændigheder, som den råder over.

Underskrifter


* Processprog: nederlandsk.