Language of document :

Hotărârea Curții (Camera a patra) din 27 februarie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Krajský soud v Plzni - Republica Cehă) – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)/Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

(Cauza C-351/12)1

(Directiva 2001/29/CE – Dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională – Noțiunea «comunicare publică» – Difuzarea unor opere în camerele unui centru balnear – Efect direct al dispozițiilor directivei – Articolele 56 TFUE și 102 TFUE – Directiva 2006/123/CE – Libera prestare a serviciilor – Concurență – Drept exclusiv de gestionare colectivă a drepturilor de autor)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Krajský soud v Plzni

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o. s. (OSA)

Pârâtă: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Krajský soud v Plzni - Interpretarea articolelor 3 și 5 din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională (JO L 167, p. 10, Ediție specială 17/vol. 1, p. 230), a articolelor 56 TFUE, 101 TFUE și 102 TFUE, și a articolelor 14 și 16 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne (JO L 376, p. 36, Ediție specială, 13/vol. 58, p. 50) - Excepții și limitări privind drepturile de reproducere și de comunicare - Opere difuzate prin intermediul aparatelor de televiziune și de radio instalate în camerele pacienților dintr-un centru termal – Efect direct al dispozițiilor directivei – Legislație națională care conferă solicitantului dreptul exclusiv de gestionare colectivă a drepturilor de autor pe teritoriul național

Dispozitivul

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională trebuie interpretat în sensul că se opune reglementării unui stat membru care exclude dreptul autorilor de a autoriza sau de a interzice comunicarea de către un centru balnear care acționează ca o întreprindere comercială a operelor lor prin distribuirea intenționată a unui semnal prin intermediul unor aparate receptoare de televiziune sau de radio în camerele pacienților acestui centru. Articolul 5 alineatul (2) litera (e), alineatul (3) litera (b) și alineatul (5) din această directivă nu este de natură să afecteze această interpretare.

Articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29 trebuie interpretat în sensul că nu poate fi invocat de o societate de gestionare colectivă a drepturilor de autor în cadrul unui litigiu între particulari cu scopul de a înlătura reglementarea unui stat membru contrară acestei dispoziții. Instanța sesizată cu un astfel de litigiu este totuși obligată să interpreteze reglementarea menționată, în măsura posibilului, în lumina textului și a finalității acestei dispoziții, în vederea identificării unei soluții conforme cu obiectivul urmărit de aceasta.

Articolul 16 din Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne, precum și articolele 56 TFUE și 102 TFUE trebuie interpretate în sensul că nu se opun reglementării unui stat membru precum cea în discuție în litigiul principal, care rezervă gestionarea colectivă a drepturilor de autor privind anumite opere protejate pe teritoriul acestuia unei singure societăți de gestionare colectivă a drepturilor de autor, împiedicând astfel un utilizator al unor astfel de opere precum centrul balnear în discuție în litigiul principal să beneficieze de serviciile furnizate de o societate de gestionare cu sediul într-un alt stat membru.

Cu toate acestea, articolul 102 TFUE trebuie interpretat în sensul că constituie indicii ale unui abuz de poziție dominantă impunerea de către această primă societate de gestionare colectivă a drepturilor de autor a unor tarife pentru serviciile pe care le furnizează care sunt semnificativ mai ridicate decât cele practicate în celelalte state membre, cu condiția ca o comparație a nivelurilor tarifelor să fi fost efectuată pe o bază omogenă, sau practicarea unor prețuri excesive fără raport rezonabil cu valoarea economică a prestației furnizate.

____________

1     JO C 295, 29.9.2012.