Language of document :

Žaloba podaná 12. júla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-66/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia prijatého predsedom výberovej komisie výberového konania "EPSO/AST/111/10 (AST 1)" nepripustiť žalobkyňu na skúšky

Návrhy žalobkyne

V prvom rade:

zrušiť rozhodnutie prijaté 7. apríla 2011, ktorým bolo žalobkyni zamietnuté právo zúčastniť sa skúšok v rámci výberového konania EPSO/AST/111/10 - sekretárky v platovej triede AST 1,

v dôsledku toho rozhodnúť, že je potrebné opätovne zaradiť žalobkyňu do postupu prijímania do zamestnania v rámci uvedeného výberového konania a prípadne zorganizovať nové skúšky,

subsidiárne v prípade, že sa nevyhovie návrhu uvedenému v prvom rade, quod non, zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy predbežne a ex aequo et bono stanovenej na 20 000 eur ako náhradu za majetkovú ujmu zvýšenej o úroky z omeškania v zákonom stanovenej sadzbe odo dňa vydania rozsudku,

v každom prípade zaviazať žalovanú na zaplatenie sumy predbežne a ex aequo et bono stanovenej na 20 000 euros ako náhradu nemajetkovej ujmy zvýšenej o úroky z omeškania v zákonom stanovenej sadzbe odo dňa vydania rozsudku,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________