Language of document :

Talan väckt den 12 juli 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-66/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslut fattat av ordföranden i uttagningskommittén för uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 (AST 1) om att neka sökanden tillträde till utvärderingstesten.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

i första hand

ogiltigförklara det beslut som antogs den 7 april 2011 om att neka sökanden rätten till tillträde till utvärderingstesten inom ramen för uttagningsprovet EPSO/AST/111/10 - Sekreterare (AST 1),

följaktligen slå fast att sökanden ska återinträda i rekryteringsförfarandet för nämnda uttagningsprov, vid behov genom att nya utvärderingstest anordnas,

i andra hand, för det fall det första yrkandet trots allt inte skulle bifallas, förplikta svaranden att betala ett belopp som provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 20 000 euro, som ersättning för materiell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lag från den dag dom meddelas,

under alla förhållanden, förplikta svaranden att betala ett belopp som provisoriskt och i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) fastställs till 20 000 euro, som ersättning för ideell skada, jämte dröjsmålsränta enligt lag från den dag dom meddelas,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________