Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 28 май 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-67/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Отмяна на решение на Комисията — Изпълнение на решение на Съда на публичната служба — Вреди, произтичащи от неизпълнението — Условия — Жалба, която е явно лишена от всякакво правно основание)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: адв. G. Cipressa)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет

Публична служба — Искане за отмяна на решението на Комисията за отхвърляне на искането на жалбоподателя, което цели, от една страна, изпълнение от страна на Комисията на точка 2 от диспозитива на Решение на Съда на публичната служба от 9 юни 2010 г. по дело Marcuccio/Комисия, F-56/09, и от друга страна, поправяне на вредите, които жалбоподателят твърди, че е претърпял

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.

Г-н Marcuccio следва да понесе собствените си разноски, както и да заплати разноските, направени от Европейската комисия, включително и тези в обезпечителното производство по дело F-67/11 R, Marcuccio/Комисия.

____________

1 ОВ C 319, 29.10.2011 г., стр. 29.