Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 28 maja 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/11)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Stwierdzenie nieważności Komisji – Wykonanie wyroku Sądu – Szkoda wynikająca z niewykonania – Przesłanki – Skarga oczywiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu, po pierwsze, wykonanie przez Komisję pkt 2 sentencji wyroku Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie F-56/09 Marcuccio przeciwko Komisji i, po drugie, naprawienie szkody, którą skarżący miał ponieść

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście pozbawiona wszelkiej podstawy prawnej.

L. Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską, w tym koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środka tymczasowego w sprawie F-67/11 R Marcuccio przeciwko Komisji.

____________

1 Dz.U. C 319 z 29.10.2011, s. 29.