Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 stycznia 2012 r. – Schreiber przeciwko Komisji

(Sprawa F-68/11)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 282 z 24.9.2011, s. 52.