Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 28 maj 2013

Mål F‑67/11

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Ogiltigförklaring av ett kommissionsbeslut – Verkställighet av personaldomstolens dom – Skada till följd av bristande verkställighet – Villkor – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i det fördraget, med yrkande från Luigi Marcuccio dels om ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut av den 24 juni 2011 att avslå hans begäran av den 28 februari 2011 om åtgärder för verkställighet av punkt 2 i domslutet i personaldomstolens dom av den 9 juni 2010 i mål F-56/09, Marcuccio mot kommissionen, dels om förpliktande för kommissionen att betala ersättning till honom för den skada han anser sig ha lidit.

Avgörande:      Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader, inklusive dem för det interimistiska förfarandet i mål F-67/11 R, Marcuccio mot kommissionen.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan väckt av tjänstemän – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Skyldighet att vidta verkställighetsåtgärder – Iakttagande av unionsrätten – Ersättning för skada för sökanden kopplad till den ogiltigförklarade akten– Särskilda svårigheter – Beviljande av skälig kompensation för den nackdel som sökanden vållats

(Artikel 266 FEUF)

Det ankommer på den berörda institutionen att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa en dom om ogiltigförklaring, och den ska då, med förbehåll för unionsdomstolarnas prövning, använda sig av det bedömningsutrymme som den har i detta hänseende och härvid rätta sig efter såväl domslutet och domskälen i den dom den ska följa som bestämmelserna i unionsrätten.

Det framgår av rättspraxis att då det finns särskilda svårigheter att följa en dom om ogiltigförklaring, får den berörda institutionen uppfylla sin skyldighet enligt artikel 266 FEUF genom att, med iakttagande av legalitetsprincipen, fatta ett beslut så att de berörda får skälig kompensation för de nackdelar som det ogiltigförklarade beslutet har vållat dem.

(se punkterna 38 och 44)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 6 oktober 2004, Vicente-Nuñez mot kommissionen, T‑294/02, punkt 46

Personaldomstolen: 7 juni 2011, Larue och Seigneur mot ECB, F-84/09, punkt 64