Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(első tanács)

2013. október 17.

F‑69/11. sz. ügy

BF

kontra

az Európai Unió Számvevőszéke

„Közszolgálat – Igazgatói álláshely betöltésére irányuló eljárás – Az előválogatást végző bizottság jelentése – Indokolás – Hiány – A kinevezésről szóló határozat jogellenessége – Feltételek”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben a felperes BF lényegében azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Számvevőszéke 2010. november 18‑i határozatát, amely Z‑t nevezi ki az emberi erőforrások igazgatóságának igazgatói álláshelyére, és a Számvevőszék ugyanezen a napon hozott határozatát, amely ezen álláshelyre a felperest nem nevezi ki, valamint rendelje el a vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti a 2010. november 18‑i azon határozatot, amelyben az Európai Unió Számvevőszéke Z‑t nevezte ki a személyzeti igazgatóság igazgatójává, és elutasította BF ezen állásra benyújtott pályázatát. Nem szükséges határozni az Európai Unió Számvevőszékének azon kérelméről, amely a keresetlevél A 7 és A 11 számú mellékleteinek az ügy iratai közül történő eltávolítására irányul. A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. Az Európai Unió Számvevőszéke maga viseli a saját költségeit és köteles viselni a BP‑nél felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Felvétel – Igazgatói álláshely betöltésére irányuló eljárás – A pályázók érdemeinek összehasonlító vizsgálata – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Korlátok – Az álláshirdetésben foglalt feltételeknek és az említett jogkör gyakorlása vonatkozásában elfogadott magatartási szabályoknak a tiszteletben tartása – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Felvétel – Igazgatói álláshely betöltésére irányuló eljárás –Az előválogatást végző bizottság jelentése – Indokolási kötelezettség – Terjedelem

(Személyzeti szabályzat, 29. cikk (2) bekezdés)

3.      Tisztviselők – Felvétel – Igazgatói álláshely betöltésére irányuló eljárás – Az előválogatást végző bizottság eljárási szabálytalanságot tartalmazó jelentése – Következmények

1.      A kinevezésre jogosult hatóságot a betöltetlen álláshelyekre – és különösen az igazgatás legmagasabb besorolási fokozatába tartozó, betöltendő olyan álláshelyekre, mint a Számvevőszék igazgatója – pályázó személyek érdemeinek összehasonlításával kapcsolatban megillető széles mérlegelési jogkört valamennyi vonatkozó szabályozás – vagyis nemcsak az álláshirdetés, hanem a hatóság által az e jogkör gyakorlására vonatkozóan esetlegesen saját maga számára meghatározott olyan magatartási szabályok, mint a felvételre vonatkozó belső irányelvek – lehető legteljesebb tiszteletben tartásával kell gyakorolni. Az ilyen belső szabályok így azon jogi keret részét képezik, amelytől a kinevezésre jogosult hatóság a széles mérlegelési jogkörét gyakorolva nem térhet el anélkül, hogy annak okát pontosítaná, az egyenlő bánásmód elve megsértésének terhe mellett. Ebben az összefüggésben a Közszolgálati Törvényszéknek az ezen illetékes hatóságot megillető széles jogosítványok gyakorlására kiterjedő felülvizsgálata ennek következtében arra korlátozódik elsősorban, hogy a kinevezésre jogosult hatóság szabálytalanságoktól mentes eljárás folyamán ésszerű korlátok között maradt‑e, és a pályázók érdemeinek összehasonlításában fennálló mérlegelési jogkörét nem használta‑e nyilvánvalóan tévesen, vagy olyan cél érdekében, amely eltér attól a céltól, amelyre tekintettel e hatáskörökkel felruházták.

(lásd a 40. és 41. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑586/93. sz., Kotzonis kontra CES ügyben 1995. március 22‑én hozott ítéletének 81. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat, a T‑43/04. sz., Fardoom és Reinard kontra Bizottság ügyben 2005. október 25‑én hozott ítéletének 35. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑46/07. sz., Tzirani kontra Bizottság ügyben 2008. október 22‑én hozott ítéletének 67. pontja, az F‑87/11. sz., Wahlström kontra Frontex ügyben 2013. január 30‑án hozott ítéletének 56. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      Az igazgatói álláshely betöltésére irányuló eljárás keretében azon jelentés indokolása, amelyet az előválogatást végző bizottságnak a kinevezésre jogosult hatóság számára kell készítenie az „indokolt jelentést” előíró belső eljárási szabályok értelmében, nem korlátozódhat az előzetesen kiválasztott pályázó(k) nevének és annak megjelölésére, hogy az előválogatást végző bizottság a véleményét egyhangúlag fogadta‑e el, illetve arra, hogy milyen eljárásban milyen értékelési szempontokat követtek. Minden olyan szükséges értékelési elemet magában kell foglalnia, amely lehetővé teszi az érintett hatóságnak, hogy az előválogatási eljárás végén megfelelően gyakorolhassa a kinevezésben őt megillető széles jogosítványait, szigorúan tiszteletben tartva azon szabályokat és feltételeket, amelyeket ő maga önként határozott meg, lehetővé téve számára az előzetesen kiválasztott pályázók előválogatást végző bizottság általi értékelésének megértését, és hogy ezt követően összehasonlító vizsgálat nyomán kiválaszthassa az álláshirdetésben foglalt feladatok ellátására legmegfelelőbb pályázót.

Az előválogatási bizottság elnöke által a szóbeli előadása során nyújtott igen tömör szóbeli tájékoztatása semmi esetre sem helyettesítheti az olyan írásbeli jelentést, amely valamennyi olyan ténybeli elemet tartalmaz, amely lehetővé teszi, hogy a szükséges teljes objektivitással elkülöníthető és eldönthető legyen, hogy az előválogatási bizottság által javasolt pályázók közül melyiket válasszák ki.

(lásd a 44. és 52. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑150/03. P. sz., Hectors kontra Parlament ügyben 2004. szeptember 23‑án hozott ítéletének 46. és 48–50. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑117/01. sz., Roman Parra kontra Bizottság ügyben 2002. február 20‑án hozott ítéletének 31. és 32. pontja, a T‑73/01. sz., Pappas kontra Régiók Bizottsága ügyben 2003. szeptember 18‑án hozott ítéletének 60. pontja.

3.      Az eljárási szabálytalanság jogkövetkezménye a megtámadott határozat megsemmisítése, ha bebizonyosodik, hogy az hatással lehetett e határozat tartalmára. Az előválogatást végző bizottság jelentése indokolásának hiánya – miközben e bizottság a belső eljárási szabályok értelmében indokolt jelentést köteles a kinevezésre jogosult hatóságnak benyújtani – a felvételi eljárás jelentős szabálytalanságának minősül.

(lásd a 62. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑58/92. sz., Moat kontra Bizottság ügyben 1993. december 16‑án hozott ítéletének 63. pontja, a fent hivatkozott Pappas kontra Régiók Bizottsága ügyben hozott ítéletének 71. pontja.