Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 17. oktobrī

Lieta F‑69/11

BF

pret

Eiropas Savienības Revīzijas palātu

Civildienests – Procedūra direktora amata vietas aizpildīšanai – Priekšatlases komitejas ziņojums – Pamatojums – Neesamība – Lēmuma par iecelšanu amatā prettiesiskums – Nosacījumi

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru BF, prasītājs, būtībā lūdz atcelt Eiropas Savienības Revīzijas palātas 2010. gada 18. novembra lēmumu iecelt Z k‑dzi Cilvēkresursu direkcijas direktores amatā un Revīzijas palātas tās pašas dienas lēmumu noraidīt prasītāja kandidatūru šim amatam, kā arī atlīdzināt ciesto mantisko un morālo kaitējumu

Nolēmums      Atcelt Revīzijas palātas 2010. gada 18. novembra lēmumus, ar kuriem Eiropas Savienības Revīzijas palāta iecēla Z k‑dzi Cilvēkresursu direkcijas direktores amatā un noraidīja BF kandidatūru šim amatam. Izbeigt tiesvedību par Eiropas Savienības Revīzijas palātas lūgumu izņemt no lietas materiāliem prasības pieteikuma pielikumus A 7 un A 11. Prasību pārējā daļā noraidīt. Eiropas Savienības Revīzijas palāta sedz savus un atlīdzina BF tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Procedūra direktora amata vietas aizpildīšanai – Salīdzinošs kandidātu nopelnu izvērtējums – Administrācijas novērtējuma brīvība – Ierobežojumi – Paziņojumā par vakanci paredzēto nosacījumu un uzvedības normu, kas pieņemtas minētās brīvības īstenošanai, ievērošana – Pārbaude tiesā – Robežas

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Procedūra direktora amata vietas aizpildīšanai – Priekšatlases komitejas ziņojums – Pienākums norādīt pamatojumu – Apjoms

(Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Procedūra direktora amata vietas aizpildīšanai – Priekšatlases komitejas ziņojums, kurā ir pieļauts procesuāls pārkāpums – Sekas

1.      Plašā novērtējuma brīvība, kāda iecēlējinstitūcijai ir, novērtējot to personu nopelnus, kuras ir pieteikušas savu kandidatūru uz vakantajiem amatiem, it īpaši ja piešķiramais amats atbilst administrācijas augstākajām pakāpēm, piemēram, direktora amatam Revīzijas palātā, ir īstenojama, ievērojot visus atbilstošos aktus, proti, ne tikai paziņojumu par pieņemšanu darbā, bet arī iespējamās uzvedības normas, kuras paredzētas konkrētās iestādes rīcības brīvības izmantošanai, piemēram, iekšējās direktīvas darbā pieņemšanas jomā. Šādi iekšējie noteikumi ietilpst piemērojamos tiesību aktos, no kuriem iecēlējinstitūcija, īstenojot savu plašo novērtējuma brīvību, nevar atkāpties, neprecizējot atbilstošus iemeslus, jo citādi tā pārkāptu vienlīdzīgas attieksmes principu. Šajā ziņā attiecībā uz to, kā konkrētā iestāde ir īstenojusi plašās pilnvaras, Civildienesta tiesai līdz ar to galvenokārt ir tikai jāpārbauda, vai šī iestāde ir rīkojusies pareizi, ievērojot procedūru bez pārkāpumiem, un vai savu novērtējuma brīvību, salīdzinot kandidātu nopelnus, tā nav izmantojusi acīmredzami nepareizi vai citiem nolūkiem nekā paredzēts.

(skat. 40. un 41. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 22. marts, T‑586/93 Kotzonis/ESK, 81. punkts un tajā minētā judikatūra; 2005. gada 25. oktobris, T‑43/04 Fardoom un Reinard/Komisija, 35. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2008. gada 22. oktobris, F‑46/07 Tzirani/Komisija, 67. punkts; 2013. gada 30. janvāris, F‑87/11 Wahlström/Frontex, 56. punkts un tajā minētā judikatūra.

2.      Procedūrā direktora amata vietas aizpildīšanai par pamatojumu priekšatlases komitejas ziņojumam, kas tai jāiesniedz iecēlējinstitūcijai un kam saskaņā ar iekšējās procedūras noteikumiem ir jābūt “argumentētam ziņojumam”, nevar uzskatīt vienīgi viena vai vairāku izvēlēto kandidātu vārdu norādi un piebildi, vai priekšatlases komitejas atzinums ir pieņemts vienbalsīgi, vai arī procedūras vai novērtējuma kritēriju aprakstu. Tajā jābūt ietvertiem visiem novērtējuma kritērijiem, kas minētajai iestādei priekšatlases procedūras beigās ļauj pareizi īstenot savas plašās priekšrocības attiecībā uz iecelšanu amatā, stingri ievērojot normas un nosacījumus, ko tā pati ir pieņēmusi, un kas tai ļauj saprast priekšatlases komitejas veikto izvēlēto kandidātu novērtējumu un pēc salīdzinoša vērtējuma pēc tam pašai izvēlēties piemērotāko kandidātu paziņojumā par pieņemšanu darbā minēto amata pienākumu izpildei.

Priekšatlases komitejas priekšsēdētāja sniegtas ļoti īsas mutiskas norādes mutvārdu prezentācijā nekādā gadījumā nevar aizstāt rakstveida ziņojumu, kurā norādīts vismaz minimāls skaits faktu, kas ļautu ar nepieciešamo objektivitāti izvēlēties un nolemt, kuru no priekšatlases komitejas piedāvātajiem kandidātiem izvēlēties.

(skat. 44. un 52. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2004. gada 23. septembris, C‑150/03 P Hectors/Parlaments, 46. un 48.–50. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 20. februāris, T‑117/01 Roman Parra/Komisija, 31. un 32. punkts; 2003. gada 18. septembris, T‑73/01 Pappas/Reģionu komiteja, 60. punkts.

3.      Procesuāla pārkāpuma gadījumā ir jāatceļ apstrīdētais lēmums, ja ir pierādīts, ka tas varēja ietekmēt šī lēmuma saturu. Tā kā priekšatlases komitejai saskaņā ar iekšējo procedūru ir jāiesniedz iecēlējinstitūcijai argumentēts ziņojums, tad šāda ziņojuma pamatojuma neesamība ir būtisks darbā pieņemšanas procedūras pārkāpums.

(skat. 62. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1993. gada 16. decembris, T‑58/92 Moat/Komisija, 63. punkts; Pappas/Reģionu komiteja, minēts iepriekš, 71. punkts.