Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 11 март 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-17/12)1

(Публична служба — Член 34, параграфи 1 и 6 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване — Саморъчен подпис на адвоката, който се различава от подписа, положен върху оригинала на изпратената с писмо жалба — Просрочване на жалбата — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: адв. G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: г-жа C. Berardis-Kayser и г-н M. J. Baquero Cruz, подпомагани от адв. A. Dal Ferro, avocat)

Предмет

Искане Комисията да бъде осъдена да заплати парична сума като обезщетение за вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял поради прекомерната продължителност на производството за признаване на сериозността на заболяването, от което е засегнат.ДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски, както и разноските, направени от Европейската комисия