Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 11. marts 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-17/12) 1

(Personalesag – procesreglementets artikel 34, stk. 1 og 6 – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen – advokatens håndskrevne underskrift forskellig fra underskriften på originaleksemplaret af stævningen, som blev fremsendt pr. post – sagen anlagt for sent – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af den langstrakte procedure vedrørende anerkendelse af, at den sygdom, som han led af, var alvorlig.

Konklusion

Sagen afvises.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 138 af 12.5.2012, s. 33