Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 11 marca 2013 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/12)1

(Służba publiczna – Artykuł 34 ust. 1 i 6 regulaminu postępowania - Skarga wniesiona faksem w terminie do wniesienia skargi - Odręczny podpis adwokata różny od podpisu umieszczonego na przesłanym pocztą oryginale – Przekroczenie terminu do wniesienia skargi – Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: L. Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Żądanie zasądzenia od Komisji wypłaty odszkodowania tytułem naprawienia szkody, jaką miał rzekomo ponieść skarżący w związku z przewlekłością postępowania w przedmiocie uznania choroby, na którą cierpi, za poważną chorobę.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.L. Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.