Language of document :

Жалба, подадена на 4 февруари 2012 г. — ZZ/Сметна палата

(Дело F-14/12)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: O. Mader, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейска сметна палата

Предмет на производството

Отмяна на решенията на ответника за отказ за повишаване на жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ответника от 26 май 2011 г. за отказ за повишаване на жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г.;

да се отмени решението на ответника от 18 ноември 2011 г. за утвърждаване на броя на наличните за 2011 г. места за повишаване в степен AD 13, в резултат на което е отхвърлена административната жалба на жалбоподателя срещу решението от 26 май 2011 г.;

да се осъди Европейската сметна палата да заплати съдебните разноски.