Language of document :

Жалба, подадена на 8 февруари 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-17/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение за вредите, които той счита, че е претърпял поради прекомерната продължителност на производството за признаване на сериозното заболяване, от което е засегнат.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията, независимо от форма, в която е прието, с което се отхвърля искането, отправено от жалбоподателя до Органа по назначаване на Комисията (ОН) на 23 ноември 2010 г.,

да се отмени записка № Ref Ares(2011)74616 – 24/0112011 на Комисията от 24 януари 2011 г.,

доколкото е необходимо да се отмени решението, независимо от формата, в която е прието, с което Комисията отхвърля административната жалба, подадена от жалбоподателя срещу записката от 24 януари 2011 г.

доколкото е необходимо да се отмени записка № „Ref Ares(2011)1010393 – 23/09/2011“ от 23 септември 2011 г.,

доколкото е необходимо да се установи, че производството, образувано по искането на жалбоподателя на основание член 72 от Правилника за длъжностните лица да му се възстановят 100 % от направените от него медицински разходи, е продължило повече от пет години,

доколкото е необходимо да се обяви, че продължителността на разглежданото производство е била прекомерна,

вследствие на това да се осъди Комисията да поправи вредите, които жалбоподателят вече претърпял поради прекомерната продължителност на разглежданото производство като му изплати сумата от 10 000 EUR или друга сума, която Общият съд счете за справедлива,

да се осъди Комисията да изплати на жалбоподателя, считано от деня, следващ деня, в който искането от 23 ноември 2010 г. е постъпило в Комисията и до действителното изплащане на сумата от 10 000 EUR, лихвите върху посочената сума с годишна капитализация с годишен лихвен процент 10 %,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.