Language of document : ECLI:EU:F:2012:52

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

19. aprill 2012

Kohtuasi F‑16/12 R

Eugène Émile Marie Kimman

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Teisele ametikohale määramine – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Kohaldamise peatamise taotlus – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      ELTL artikli 278, EA artikli 157 ja ELTL artikli 279 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud taotlus, millega E. É. M. Kimman palub peatada sellise otsuse kohaldamine, millega Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) peadirektor määras ta alates 1. veebruarist 2012 teisele ametikohale.

Otsus: Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Otsustada kohtukulude kandmine edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Fumus boni iuris – Kiireloomulisus – Kumulatiivne iseloom – Kõikide asjaomaste huvide kaalumine – Analüüsimise järjekord ja kontrollimise viis – Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustava kohtuniku kaalutlusõigus

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Tõsine ja korvamatu kahju – Tõendamiskoormis

(ELTL artiklid 278 ja 279; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 102 lõige 2)

3.      Ametnikud – Üleviimine – Teisele ametikohale määramine – Eristamise kriteerium

(Personalieeskirjad, artiklid 4 ja 29)

4.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Kohaldamise peatamine – Teisele ametikohale määramise otsuse kohaldamise peatamine – Kohaldamise tingimused – Tõsine ja korvamatu kahju – Mõiste

(ELTL artikkel 278)

1.      Vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu artikli 102 lõikele 2 peab ajutiste meetmete kohaldamise taotluses olema muu hulgas täpsustatud kiireloomulisust põhjendavad asjaolud ning fakti‑ ja õigusväited, mis esmapilgul õigustavad taotletavate ajutiste meetmete kohaldamist.

Taotluse kiireloomulisuse ja esmapilgul ilmnenud põhjendatusega (fumus boni iuris) seotud tingimused on kumulatiivsed, mistõttu tuleb ajutiste meetmete kohaldamise taotlus jätta rahuldamata, kui mõni nendest ei ole täidetud. Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik peab samuti asjaomaseid huvisid kaaluma.

Ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtunikul on sellise koosmõju hindamise puhul ulatuslik kaalutlusõigus ja ta võib konkreetsete asjaolude alusel vabalt otsustada, kuidas ja mis järjekorras nende erinevate tingimuste esinemist tuleb kontrollida, kuna mitte ükski ühenduse õigusnorm ei sätesta, millises korras peab kohtunik otsustama ajutiste meetmete kohaldamise vajalikkuse üle.

(vt punktid 14–16)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 3. juuli 2008, kohtuasi F‑52/08 R: Plasa vs. komisjon (punktid 21 ja 22 ning seal viidatud kohtupraktika); 15. veebruar 2011, kohtuasi F‑104/10 R: de Pretis Cagnodo ja Trampuz de Pretis Cagnodo vs. komisjon (punkt 16).

2.      Ajutiste meetmete kohaldamise menetluse eesmärk ei ole tagada kahju hüvitamine, vaid tagada põhimenetluses langetatava otsuse täielik toime. Nimetatud eesmärgi saavutamiseks peavad taotletavad meetmed olema kiireloomulised selles mõttes, et hageja huvidele tekkida võiva tõsise ja korvamatu kahju vältimiseks on vajalik, et need võetaks ja nende mõju avalduks juba enne otsuse langetamist põhimenetluses. Lisaks on ajutiste meetmete kohaldamist taotleva poole ülesanne tõendada, et tal ei ole võimalik oodata põhimenetluses otsuse tegemist, ilma et ta kannaks sellist kahju.

(vt punkt 18)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 19. detsember 2002, kohtuasi T‑320/02 R: Esch-Leonhardt jt vs. EKP (punkt 27).

3.      Personalieeskirjade üldisest ülesehitusest nähtub, et üleviimine leiab aset selle sätte otseses tähenduses ainult ametniku vabale ametikohale üleviimise korral. Sellisel juhul kehtivad üleviimisele personalieeskirjade artiklite 4 ja 29 nõuded. Seevastu ei ole need formaalsused kohaldatavad ametniku teisele ametikohale määramise korral siis, kui see üleviimine ei toimu vabale ametikohale.

(vt punkt 20)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 7. veebruar 2007, kohtuasi T‑339/03: Clotuche vs. komisjon (punkt 31).

4.      Võttes arvesse institutsioonide ulatuslikku kaalutlusõigust oma teenistuste korraldamisel vastavalt nendele antud ülesannetele ning paralleelselt töötajate teenistusse määramisel, ei ole teisele ametikohale määramise otsus, isegi kui see toob asjaomasele ametnikule kaasa ebamugavusi, karjääri jooksul ebanormaalne ja ettenägematu sündmus. Neil tingimustel on sellise otsuse kohaldamise peatamine põhjendatud ainult ülekaalukatel ja erandlikel asjaoludel, mis võivad asjaomasele isikule tekitada tõsist ja korvamatut kahju.

(vt punkt 23)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 12. juuli 1996, kohtuasi T‑93/96 R: Presle vs. Cedefop (punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika).