Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 30 септември 2015 г. — Schönberger/Сметна палата

(Дело F-14/12 RENV)

(Публична служба — Длъжностни лица — Връщане на делото на Съда на публичната служба след отмяна — Повишаване — Процедура по повишаване за 2011 г. — Отказ за повишаване — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Peter Schönberger (Люксембург, Люксембург) (представител: O. Mader, адвокат)

Ответник: Европейска сметна палата (представители: B. Schäfer и Í. Ní Riagáin Düro)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на ответника за отказ за повишаване на жалбоподателя в степен AD 13 в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като частично явно недопустима и частично явно неоснователна. По дело F-14/12 и дело F-14/12 RENV г-н Schönberger понася направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Сметната палата на Европейския съюз.По дело T-26/14 P Сметната палата на Европейския съюз понася направените от нея съдебни разноски, както и тези, които са направени от г-н Schönberger.

____________