Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 września 2015 r. – Schönberger / Trybunał Obrachunkowy

(Sprawa F-14/12 RENV)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Awans – Postępowanie w sprawie awansu (2011) – Odmowa awansu – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście bezzasadna)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Peter Schönberger (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat O. Mader)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej (przedstawiciele: B. Schäfer i Í. Ní Riagáin Düro, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji pozwanej o nieprzyznaniu skarżącemu awansu do grupy zaszeregowania AD 13 w postępowaniu w sprawie awansu 2011.Sentencja postanowieniaSkarga zostaje w części odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna, a w części oddalona jako oczywiście bezzasadna. W sprawach F-14/12 i F-14/12 RENV P. Schönberger pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej.W sprawie T-26/14 P Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez P. Schönbergera.

____________