Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

30. september 2015

Kohtuasi F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

versus

Euroopa Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Kohtuasja saatmine uueks arutamiseks Üldkohtule pärast lahendi tühistamist – Edutamine – 2011. aasta edutamine – Edutamisest keeldumine – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega P. Schönberger palub sisuliselt tühistada Euroopa Liidu Kontrollikoja otsuse jätta ta 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 13 edutamata.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Jätta kohtuasjades F‑14/12 ja F‑14/12 RENV P. Schönbergeri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud. Jätta kohtuasjas T‑26/14 P Euroopa Liidu Kontrollikoja kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja P. Schönbergeri kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Edutamisest keeldumise otsuse peale esitatud hagi – Väide edutamise nõuetevastasuse kohta – Tõendamiskoormis

(Personalieeskirjad, artikli 6 lõige 2, artikkel 91 ja I lisa B osa)

2.      Ametnikud – Võrdne kohtlemine – Mõiste – Piirid

1.      Tühistamishagi raames, mis on esitatud institutsiooni otsuse peale ametnikku mitte edutada, peab ametnik tõendama, et võttes arvesse tema isiklikku olukorda, võiks tema taotletud tühistamine anda talle võimaluse edutamiseks.

Iga edutamine on tingimata sellele eelnevatest või järgnevatest edutamistest eraldiseisev, kuna ametnikud, kelle teeneid peab võrdlema, ja kriteeriumid, mis on kehtestatud selle võrdluse läbiviimiseks, on iga edutamise puhul eripärased.

(vt punktid 46, 54 ja 55)

2.      Võrdse kohtlemise põhimõte keelab sarnaste olukordade erineva käsitlemise ja erinevate olukordade ühetaolise käsitlemise, välja arvatud juhul, kui vastavalt erinev või ühetaoline kohtlemine on objektiivselt põhjendatud. Järelikult võimalikke erinevusi meetmete vahel, mis institutsioonid on oma ametnike suhtes võtnud, ei saa tõstatada võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumist puudutava väite põhjendamiseks teise institutsiooni ametnike poolt.

(vt punktid 60 ja 62)

Viited:

Esimese Astme Kohus: kohtuotsus, 14.2.2007, Simões Dos Santos vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, T‑435/04, EU:T:2007:50, punkt 162 ja seal viidatud kohtupraktika.

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus, 29.4.2009, Balieu‑Steinmetz ja Noworyta vs. parlament, F‑115/07, EU:F:2009:41, punkt 26 ja seal viidatud kohtupraktika.