Language of document : ECLI:EU:F:2015:112

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(pirmā palāta)

2015. gada 30. septembrī

Lieta F‑14/12 RENV

Peter Schönberger

pret

Eiropas Savienības Revīzijas palātu

Civildienests – Ierēdņi – Lietas nodošana atpakaļ Civildienesta tiesai pēc atcelšanas – Paaugstināšana amatā – 2011. gada paaugstināšana amatā – Atteikums paaugstināt amatā – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji ir acīmredzami nepamatota

Priekšmets:      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru P. Schönberger būtībā lūdz atcelt Eiropas Savienības Revīzijas palātas lēmumu nepaaugstināt viņu AD 13 pakāpē 2011. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Nolēmums:      Prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu. Lietās F‑14/12 un F‑14/12 RENV P. Schönberger sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Revīzijas palātas tiesāšanās izdevumus. Lietā T‑26/14 P Eiropas Savienības Revīzijas palāta sedz savus, kā arī atlīdzina P. Schönberger tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Prasība, kas celta par lēmumu atteikt paaugstinājumu – Pamats par paaugstināšanas amatā prettiesiskumu – Pierādīšanas pienākums

(Civildienesta noteikumu I pielikuma B daļas 6. panta 2. punkts un 91. pants)

2.      Ierēdņi – Vienlīdzīga attieksme – Jēdziens – Robežas

1.      Prasībā, kas celta par iestādes lēmumu nepaaugstināt amatā ierēdni, tieši ierēdnim ir jāpierāda, ka, ņemot vērā viņa personisko situāciju, lēmuma atcelšana ļautu viņam tikt paaugstinātam amatā.

Katra paaugstināšana amatā noteikti ir neatkarīga no iepriekšējās vai nākamās paaugstināšanas amatā, jo ierēdņi, kuru nopelni ir jāsalīdzina, un noteiktie šīs salīdzināšanas kritēriji katrai paaugstināšanas amatā ir savi.

(skat. 46., 54. un 55. punktu)

2.      Vienlīdzīgas attieksmes princips paredz, ka salīdzināmās situācijās nedrīkst būt atšķirīga attieksme un ka dažādās situācijās nedrīkst būt vienāda attieksme, ja vien šāda – attiecīgi, atšķirīga vai vienāda – attieksme netiek objektīvi pamatota. Tādējādi citas iestādes ierēdņi nevar atsaukties uz iespējamām atšķirībām iestāžu attiecībā uz ierēdņiem veiktajos pasākumos, lai pamatotu pamatu par vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu.

(skat. 60. un 62. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: spriedums, 2007. gada 14. februāris, Simões Dos Santos/ITSB, T‑435/04, EU:T:2007:50, 162. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: spriedums, 2009. gada 29. aprīlis, Balieu-Steinmetz un Noworyta/Parlaments, F‑115/07, EU:F:2009:41, 26. punkts un tajā minētā judikatūra.