Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 3. mai 2016. aasta määrus – Aprili ja Kilian versus komisjon

(kohtuasi F-18/12)1

(Avalik teenistus – Pension – Personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõige 2 – Enne liidu teenistusse asumist siseriiklikus pensioniskeemis omandatud pensioniõigused – Liidu pensioniskeemi ülekandmine – Staažilisa ettepanek, mille on teinud ametisse nimetav asutus või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus ja millega asjaomane isik on nõustunud – Ettepaneku tagasivõtmine – Uus staažilisa ettepanek, mis põhineb uutel üldistel rakendussätetel – Vastuvõetamatuse vastuväide – Mõiste „huve kahjustav akt“ – Kodukorra artikkel 83)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sophie Aprili (Pont-à-Celles, Belgia) ja Karin Kilian (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal ja S. Orlandi, hiljem advokaadid D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi, veel hiljem advokaat J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin ja J. Baquero Cruz, hiljem J. Currall ja G. Gattinara, hiljem G. Gattinara ja veel hiljem G. Gattinara ja F. Simonetti)

Ese

Nõue tühistada enne komisjoni teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise otsus, mille alus on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti (PMO) ümberarvutusel põhinev ettepanek.

Resolutsioon

Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Jätta Sophie Aprili ja Karin Kiliani kohtukulud nende endi kanda ja mõista neilt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

____________

1 ELT C 138, 12.5.2012, lk 34.