Language of document :

Жалба, подадена на 15 декември 2011 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-134/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: S. Orlandi, J.-N. Louis, D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на производството

Отмяната на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателите за съдействие на основание член 24 от Правилника вследствие на оттеглянето на прието от жалбоподателите предложение за прехвърляне на пенсионни права и след изтичането на разумен срок за ползване от възможността за прехвърляне на техните пенсионни права

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението от 9 март 2011 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателите за съдействие, целящо да им се предоставят всички релевантни данни, за да решат евентуално дали да прехвърлят своите пенсионни права;

да се осъди Комисията да заплаща 500 EUR на месец за забава при предаването в надлежна форма на предложението за прехвърляне на пенсионните права на жалбоподателите, считано от деня, в който Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) е решила да оттегли предложението, прието от жалбоподателите и пенсионно-осигурителните каси, тоест 25 януари за първия жалбоподател и 5 февруари за втория жалбоподател, или поне считано от датата на отхвърлянето на тяхното искане за съдействие, тоест 9 март 2011 г.;

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.