Language of document :

Kanne 13.12.2011 – ZZ v. Euroopan komissio

(Asia F-133/11)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja P. Goergen)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantaja, joka on otettu kilpailun EPSO/A/17/04, jotka koskeva ilmoitus julkaistiin ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa, varallaololuetteloon, määriteltiin palkkaluokkaan AD 6 palkkatasolle 2 epäedullisempien säännösten perusteella

Vaatimukset

Kantajan määritteleminen palkkaluokkaan AD 6 palkkatasolle 2 nimitettäessä hänet koeajalla olevaksi virkamieheksi 1.4.2011 alkaen on kumottava;

on todettava, että kun tarkastellaan objektiivisesti kantajan työkokemusta muiden avointa virkaa koskevien ilmoitusten taustalla olevien periaatteiden nojalla ja kun otetaan huomioon tulosta vastaavaa palkkaa koskevan periaatteen noudattaminen, kantajan palkkaluokaksi on määritettävä AD11/2 tai joka tapauksessa jokin toinen asianmukainen palkkaluokka;

kantajalle on siihen päivään asti, jolloin sääntöjenmukainen päätös hänen palkkaluokkansa määrittämisestä hänen työkokemustaan ja virkaikäänsä vastaavalla tavalla tehdään, myönnettävä korvauksena hänelle aiheutuneista aineellisista vahingoista summa, joka vastaa sen palkkaluokan palkan, johon hänet on määritelty palvelukseenottopäätöksessä, ja sen palkkaluokan palkan, johon kantajalla olisi ollut oikeus, välistä täyttä erotusta – 3.051,43 euroa kuukaudessa tai asiantuntijoiden määrittämä summa – viivästyskorkoineen Euroopan keskuspankin vahvistaman korkokannan mukaan siihen päivään astu, jolloin päätös hänen palkkaluokkansa sääntöjenmukaisesta määrittämisestä tehdään;

kantaja on asetettava sellaiseen asemaan, että myös hänen ja vastaajan väliseen työsuhteeseen perustuvat eläkeoikeudet ja muut oikeudet lasketaan tai lasketaan uudelleen ikään kuin kantajan palkkaluokka olisi määritetty asianmukaisesti – tämän kanteen mukaisesti – ja kantajalle on myönnettävä korvauksena henkisestä kärsimyksestä 10 000 euron suuruinen summa viivästyskorkoineen Euroopan keskuspankin vahvistaman korkokannan mukaan siitä päivästä, jolloin kantaja otettiin vastaajan palvelukseen, tai toissijaisesti käsiteltävän kanteen nostamispäivästä alkaen siihen päivään asti, kun maksu suoritetaan kokonaan.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.