Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. listopadu 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-132/11)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby – Vlastnoruční podpis advokáta, který se liší od podpisu uvedeného v originálu žaloby zaslaném dopisem – Opožděnost žaloby — Zjevná nepřípustnost — Neexistence“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým se zamítá žádost žalobce zaprvé, aby mu písemně sdělila počet pracovních dnů roční dovolené, kterých nabyl před rokem 2005 a v letech 2005 až 2010 a na které měl nárok v době, kdy podal svou žádost, jakož i počet dní dovolené, na které by měl žalobce nárok do konce roku 2010, zadruhé, aby si všechny tyto dny dovolené vybral a zatřetí, aby mu byly sděleny důvody pro případné zamítnutí jeho žádostí

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 65, 3.3.2012, s. 23.