Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 12. detsembri 2013. aasta otsus – BV versus komisjon

(kohtuasi F-133/11)1

(Avalik teenistus – Ametisse nimetamine – Enne uute personalieeskirjade jõustumist avaldatud konkursside põhjal koostatud reservnimekirjadesse kantud kandideerijad – Palgaastme määramine – Võrdse kohtlemise põhimõte – Vanuseline diskrimineerimine – Isikute vaba liikumine)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: BV (Berliin, Saksamaa) (esindaja: advokaat P. Goergen)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja B. Eggers)

Menetluses osales: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J. Herrmann ja A. F. Jensen)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus määrata hageja, kes on kantud konkursi EPSO/A/17/04, mille teade avaldati enne uute personalieeskirjade jõustumist, põhjal koostatud reservinimekirja, vähemsoodsaid sätteid kohaldades AD 6 2. järgu palgaastmele.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta BV kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Euroopa Liidu Nõukogu kannab oma kohtukulud ise.

____________

____________

1     ELT C 133, 5.5.2013, lk 29.