Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

12. prosince 2013

Věc F‑133/11

BV

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Jmenování – Uchazeči zapsaní do seznamů úspěšných uchazečů z výběrových řízení jejichž oznámení bylo zveřejněno před vstupem nového služebního řádu v platnost – Zařazení do platové třídy – Zásada rovného zacházení – Diskriminace na základě věku – Volný pohyb osob“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se BV domáhá zejména zrušení rozhodnutí Evropské komise o jejím jmenování úřednicí ve zkušební době v rozsahu, v němž toto rozhodnutí stanovilo její zařazení do platové třídy AD 6, platového stupně 2, a toho, aby Komisi byla uložena náhrada škody.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. BV ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí náhrada nákladů vynaložených Evropskou komisí. Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Úspěšní kandidáti z výběrových řízení zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006, ale jmenovaní po tomto datu – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd – Diskreční pravomoc normotvůrce

(Služební řád, čl. 31 odst. 1; příloha XIII, čl. 13 odst. 1; nařízení Rady č. 723/2004)

2.      Úředníci – Rovné zacházení – Rozdílné zacházení s různými kategoriemi osob zaměstnaných Unií v oblasti jistot zaručených služebním řádem – Neexistence diskriminace

3.      Úředníci – Výběrové řízení – Organizace – Podmínky připuštění a způsoby – Posuzovací pravomoc orgánu oprávněného ke jmenování – Meze – Požadavky spojené s obsazovanými pracovními místy a zájmem služby

(Služební řád, čl. 27 první pododstavec a čl. 29 odst. 1; příloha III)

4.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd – Úspěšní kandidáti z výběrových řízení zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006, ale jmenovaní po tomto datu – Použití nových právních předpisů – Diskriminace na základě věku – Neexistence

(Služební řád, příloha XIII, čl. 13 odst. 1; nařízení Rady č. 723/2004)

5.      Úředníci – Zařazení na pracovní místo – Soulad mezi platovou třídou a pracovním místem – Zařazení úředníka po přijetí do vyšší funkce, než je jeho platová třída – Neexistence vlivu na legalitu rozhodnutí o zařazení do platové třídy při přijetí

(Služební řád, čl. 5 odst. 4, čl. 7 odst. 1 a čl. 62 první pododstavec; příloha I; nařízení Rady č. 723/2004)

6.      Úředníci – Přijímání – Jmenování do platové třídy – Zavedení nové struktury služebního postupu nařízením č. 723/2004 – Přechodná ustanovení týkající se zařazení do platových tříd – Úspěšní kandidáti z výběrových řízení zapsaní na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem 2006, ale jmenovaní až po tomto datu – Použití nových právních předpisů – Porušení zásady volného pohybu pracovníků – Neexistence

(Článek 45 SFEU; služební řád, článek 32; příloha XIII, čl. 13 odst. 1)

1.      Podle čl. 31 odst. 1 služebního řádu jsou kandidáti zapsaní na seznam vhodných kandidátů ve výběrovém řízení, kteří byli orgánem oprávněným ke jmenování vybráni ke jmenování na volná pracovní místa, jmenováni do platové třídy funkční skupiny stanovené v oznámení o výběrovém řízení, jehož se zúčastnili. Normotvůrce však v rámci reformy služebního řádu přijaté nařízením č. 723/2004 do uvedeného služebního řádu vložil přílohu XIII, jejíž čl. 13 odst. 1, který je zvláštním přechodným ustanovením, odchylně od obecné normy stanovené v čl. 31 odst. 1 služebního řádu stanoví, že úředníci, kteří byli před 1. květnem 2006 zařazeni do seznamu vhodných kandidátů z výběrových řízení pro platové třídy A 7/A 6 a byli přijatí do služebního poměru po tomto datu, budou zařazeni do platové třídy AD 6.

(viz bod 39)

2.      Obecná zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně, není-li taková odlišnost objektivně odůvodněna. Nelze tak zpochybňovat rozdíly v postavení mezi různými kategoriemi osob, které jsou Unií zaměstnány, buď jako úředníci ve vlastním slova smyslu, nebo v rámci jednotlivých kategorií zaměstnanců podléhajících pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců, jelikož vymezení každé z těchto kategorií odpovídá legitimním potřebám unijní administrativy a povaze úkolů, ať již trvalých nebo dočasných, jejichž plnění je jejím posláním.

V důsledku toho nemůže být situace úředníků přijatých do služebního poměru po úspěšné účasti ve výběrovém řízení, kteří se rozhodli pro služební postup v rámci orgánů spočívající v tom, že postupně obsadí několik pracovních míst, srovnatelná, pokud jde o zařazení do platové třídy a platového stupně, se situací dočasných zaměstnanců, kteří jsou přijímání na konkrétní pracovní místo.

(viz body 46 až 48)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 9. února 1994, Lacruz Bassols v. Soudní dvůr, T‑109/92, bod 87

Soud pro veřejnou službu: 17. listopadu 2009, Palazzo v. Komise, F‑57/08, bod 38; 9. prosince 2010, Ezerniece Liljeberg a další v. Komise, F‑83/05, bod 93

3.      S výhradou dodržení čl. 27 prvního pododstavce a čl. 29 odst. 1 služebního řádu, které mají zajistit přijímání úředníků s nejvyšší způsobilostí, má orgán oprávněný ke jmenování širokou posuzovací pravomoc pro stanovení kritérií týkajících se schopností vyžadovaných pro obsazovaná pracovní místa a pro stanovení podmínek a pravidel organizace výběrového řízení v souladu s těmito kritérii a obecněji se zájmem služby. Volba, která se provádí v rámci této široké posuzovací pravomoci, se tak vždy musí uskutečnit v souladu s požadavky spojenými s obsazovanými pracovními místy a obecněji se zájmem služby.

(viz bod 50)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 5. února 1997, Petit-Laurent v. Komise, T‑211/95, bod 54

4.      Zásada rovného zacházení je porušena nejen tehdy, pokud je se dvěma kategoriemi osob, jejichž skutková ani právní situace nevykazuje významné rozdíly, zacházeno odlišně, ale rovněž tehdy, pokud je s odlišnými situacemi zacházeno stejně.

Pokud však oznámení o výběrovém řízení zveřejněné za účelem přijímání úředníků do určité platové třídy vyžaduje, aby uchazeči splňovali podmínku minimální odborné praxe, musí být úspěšní uchazeči ve výběrovém řízení považováni – a to bez ohledu na svůj věk a svou předchozí odbornou praxi – za osoby, které se nacházejí v totožné situaci, pokud jde o jejich zařazení do platové třídy. Srovnávací tabulka uvedená v čl. 13 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu tak zjevně nezohledňuje, ať přímo či nepřímo, věk přijímaných úředníků.

V důsledku toho se úspěšní kandidáti z výběrového řízení, zapsaní na seznam úspěšných uchazečů před 1. květnem 2006 a přijatí po tomto datu, kteří do evropské veřejné služby vstoupili poté, co mimo orgány dosáhli značnou odbornou praxi, nemohou za jinak stejných podmínek domáhat stejných profesních vyhlídek srovnatelných s vyhlídkami úspěšných uchazečů, kteří do uvedené veřejné služby vstoupili v mladším věku, jelikož služební postup prvně uvedených uchazečů je v zásadě kratší, než služební postup druhých. Nicméně tato okolnost necharakterizuje diskriminaci založenou na věku, nýbrž závisí na konkrétních okolnostech každého z těchto úspěšných uchazečů.

(viz body 56 a 58 až 60)

Odkazy:

Soudní dvůr: 22. prosince 2008, Centeno Mediavilla a další v. Komise, C‑443/07 P, bod 83

Soud prvního stupně: 25. října 2005, De Bustamante Tello v. Rada, T‑368/03, bod 69; 11. července 2007, Centeno Mediavilla a další v. Komise, T‑58/05, bod 89

5.      Z článku 7 odst. 1 ve spojení s čl. 62 prvním pododstavcem služebního řádu, na jehož základě má úředník právo na odměnu odpovídající jeho platové třídě a jeho platovému stupni, vyplývá, že po určení platové třídy, a tedy platové úrovně úředníka mu nelze svěřit pracovní místo, které neodpovídá této platové třídě. Jinak řečeno platová třída, a tedy plat, na jaký má úředník právo, určuje úkoly, kterými může být pověřen. Okolnost, jež spočívá v tom, že úředník krátce po svém přijetí dostal řídící funkci, která neodpovídá funkcím, které jsou obvykle svěřovány úředníkovi v jeho platové třídě, a že v důsledku toho plat, který dostává, není v souladu s úrovní jeho výkonu, by však byla relevantní pouze v případě, že by rozhodnutí o jmenování úředníka do této funkce bylo přijato až po jeho přijetí do služebního poměru. Tato okolnost naopak zcela postrádá jakýkoliv vliv na legalitu rozhodnutí, jehož předmětem a účelem je pouze zařadit úředníka do platové třídy a platového stupně při jeho přijetí.

(viz body 64 a 66)

Odkazy:

Soud pro veřejnou službu: 30. září 2010, Schulze v. Komise, F‑36/05, body 80 a 82

6.      Úředník se s ohledem na článek 45 SFEU nemůže účinně dovolávat protiprávnosti ustanovení čl. 13 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu a článku 32 téhož služebního řádu. Porušení článku 45 SFEU by předpokládalo, že by podle těchto ustanovení bylo zařazení úředníka přijatého na základě výběrového řízení do platové třídy a platového stupně rozdílné podle toho, zda získal odbornou praxi v určitém členském státě a nikoliv v jiném. Úředníci, kteří před svým přijetím do služebního poměru získali značnou odbornou praxi mimo orgány, a úředníci, kteří svou kariéru zahájili v mladším věku právě u těchto orgánů, krom toho tvoří dvě kategorie osob, které se při aplikaci čl. 13 odst. 1 přílohy XIII nenacházejí ve srovnatelném postavení.

(viz body 71 a 72)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 17. prosince 2003, Chawdhry v. Komise, T‑133/02, bod 113

Soud pro veřejnou službu: 29. září 2011, Strobl v. Komise, F‑56/05, bod 87