Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS DOM

(Første Afdeling)

12. december 2013

Sag F-133/11

BV

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – udnævnelse – kandidater, der var opført på reservelisten for udvælgelsesprøve, hvor meddelelsen om denne udvælgelsesprøve blev offentliggjort, inden den nye tjenestemandsvedtægt trådte i kraft – indplacering i lønklasse – ligebehandlingsprincippet – forskelsbehandling på grund af alder – fri bevægelighed for personer«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder BV bl.a. har nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om at udnævne hende til tjenestemand på prøve, for så vidt som det i denne afgørelse fastsættes, at hun indplaceres i lønklasse AD 6, løntrin 2, samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale hende erstatning.

Udfald:      Europa-Kommissionen frifindes. BV bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger. Rådet for Den Europæiske Union bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver opført på egnethedslister før den 1. maj 2006, men udnævnt efter denne dato – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse – lovgivers skønsbeføjelse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 31, stk. 1; bilag XIII, art. 13. stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

2.      Tjenestemænd – ligebehandling – forskellig behandling af de forskellige personalekategorier ansat i Unionen hvad angår vedtægtsmæssige garantier – ingen forskelsbehandling

3.      Tjenestemænd – udvælgelsesprøve – afholdelse – adgangsbetingelser og nærmere bestemmelser – ansættelsesmyndighedens skønsbeføjelse – grænser – krav forbundet med den ledige stilling og tjenestens interesse

(Tjenestemandsvedtægten, art. 27, stk. 1, og art. 29, stk. 1; bilag III)

4.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse – beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver opført på egnethedslister før den 1. maj 2006, men udnævnt efter denne dato – anvendelse af de nye bestemmelser – forskelsbehandling på grundlag af alder – foreligger ikke

(Tjenestemandsvedtægten, bilag XIII, art. 13, stk. 1; Rådets forordning nr. 723/2004)

5.      Tjenestemænd – placering – overensstemmelse mellem lønklasse og stilling – en tjenestemands tildeling af arbejdsopgaver, som ligger over hans lønklasse efter ansættelsen – ingen indvirkning på lovligheden af afgørelsen om indplacering i lønklasse ved ansættelsen

(Tjenestemandsvedtægten, art. 5, stk. 4, art. 4, stk. 7, og art. 62, stk. 1; bilag I; Rådets forordning nr. 723/2004)

6.      Tjenestemænd – ansættelse – udnævnelse i lønklasse – indførelse af en ny karrierestruktur ved forordning nr. 723/2004 – overgangsbestemmelser om indplacering i lønklasse – beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver opført på egnethedslister før den 1. maj 2006, men udnævnt efter denne dato – anvendelse af nye bestemmelser – tilsidesættelse af princippet om arbejdskraftens frie bevægelighed – foreligger ikke

(Art. 45 TEUF; tjenestemandsvedtægten, art. 32; bilag XIII, art. 13, stk. 1)

1.      Ifølge vedtægtens artikel 31, stk. 1, udnævnes ansøgere opført på en egnethedsliste efter en udvælgelsesprøve og udvalgt af ansættelsesmyndigheden til at besætte de ledige stillinger i lønklassen for den ansættelsesgruppe, der er anført i meddelelsen om den udvælgelsesprøve, de har bestået. Imidlertid har lovgiver i forbindelse med den reform af vedtægten, som blev vedtaget ved forordning nr. 723/2004, i nævnte vedtægt indsat et bilag XIII, hvis artikel 13, stk. 1, i dens egenskab af speciel overgangsbestemmelse, som undtagelse til den generelle regel i vedtægtens artikel 31, stk. 1, bestemmer, at tjenestemænd opført før den 1. maj 2006 på listen over egnede ansøgere fra udvælgelsesprøver på niveau A 7/A 6 og ansat efter denne dato indplaceres på lønklasse AD 6.

(jf. præmis 39)

2.      Princippet om ligebehandling og princippet om forbud mod forskelsbehandling kræver, at sammenlignelige situationer ikke behandles forskelligt, medmindre forskelsbehandlingen er objektivt begrundet. Der kan ikke rejses tvivl om, at forskellige kategorier af ansatte ved Unionen har forskellig status, alt efter om de er egentlige tjenestemænd eller falder ind under de forskellige kategorier af ansatte, der er omfattet af ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte. Definitionen af hver enkelt af de pågældende kategorier svarer nemlig til unionsadministrationens velbegrundede behov og arten af de arbejdsopgaver, vedvarende eller midlertidige, som den pågældende kategori af ansatte skal udføre.

Følgelig kan situationen for tjenestemænd, der er ansat efter at have bestået en udvælgelsesprøve, og som skal gøre karriere i institutionerne ved at besætte et vist antal på hinanden følgende stillinger, ikke for så vidt angår indplacering i lønklasse op på løntrin ved ansættelsen sammenlignes med situationen for midlertidigt ansatte, som ansættes til at bestride en bestemt stilling.

(jf. præmis 46-48)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 9. februar 1994, sag T-109/92, Lacruz Bassols mod Domstolen, præmis 87

Personaleretten: 17. november 2009, sag F-57/08, Palazzo mod Kommissionen, præmis 38; 9. december 2010, sag F-83/05, Ezerniece Liljeberg m.fl. mod Kommissionen, præmis 93

3.      Med forbehold af overholdelsen af vedtægtens artikel 27, stk. 1, og artikel 29, stk. 1, som har til formål at sikre, at der ansættes tjenestemænd, der opfylder de højeste krav, råder ansættelsesmyndigheden over et vidt skøn ved fastsættelsen af de kompetencekriterier, der kræves i forbindelse med de ledige stillinger, og ved fastsættelsen, i forhold til disse kriterier og mere generelt i tjenestens interesse, af vilkårene og de nærmere bestemmelser for afholdelsen af en udvælgelsesprøve. Det valg, som følger af dette vide skøn, skal altid foretages i forhold til de krav, der er forbundet med den stilling, der skal besættes, og mere generelt i tjenestens interesse.

(jf. præmis 50)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 5. februar 1997, sag T-211/95, Petit-Laurent mod Kommissionen, præmis 54

4.      Ligebehandlingsprincippet er tilsidesat, når to persongrupper, hvis retlige og faktiske situation ikke adskiller sig væsentligt fra hinanden, behandles forskelligt, eller når forskellige situationer behandles ens.

Når en meddelelse om udvælgelsesprøve, som er offentliggjort med henblik på at ansætte tjenestemænd i en vis lønklasse, kræver af ansøgerne, at de opfylder et mindstekrav om erhvervserfaring, skal de beståede ansøgere fra denne udvælgelsesprøve, uanset deres alder og tidligere erhvervserfaring, imidlertid anses for alle at henhøre under en identisk situation for så vidt angår deres indplacering i lønklasse. Således tages der i den sammenligningstabel, der fremgår af artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten, åbenbart ikke, direkte eller indirekte, hensyn til den ansatte tjenestemands alder.

Følgelig vil beståede ansøgere fra en udvælgelsesprøve, der er opført på en egnethedsliste før den 1. maj 2006 og udnævnt efter denne dato, og som er indtrådt i EU’s offentlige tjeneste efter uden for institutionerne at have erhvervet en væsentlig erhvervserfaring, i øvrigt alt andet lige ikke kunne gøre krav på karrieremæssige perspektiver, som svarer til de karrieremæssige perspektiver for beståede ansøgere, som blev ansat i nævnte offentlige tjeneste, da de var yngre, eftersom de førstnævntes karrierer principielt vil være kortere end de sidstnævntes karrierer. Imidlertid er denne omstændighed ikke en forskelsbehandling på grundlag af alder, men henhører under omstændigheder, som er særegne for hver enkelt af disse beståede ansøgere.

(jf. præmis 56 og 58-60)

Henvisning til:

Domstolen: 22. december 2008, sag C-443/07 P, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 83

Retten i Første Instans: 25. oktober 2005, sag T-368/03, De Bustamante Tello mod Rådet, præmis 69; 11. juli 2007, sag T-58/05, Centeno Mediavilla m.fl. mod Kommissionen, præmis 89

5.      Det følger af vedtægtens artikel 7, stk. 1, sammenholdt med artikel 62, stk. 1, ifølge hvilken en tjenestemand har ret til det vederlag, der svarer til hans lønklasse og løntrin, at når tjenestemandens lønklasse og dermed hans løn er fastsat, kan han ikke pålægges arbejde, der ikke svarer til denne lønklasse. Med andre ord er det lønklassen og dermed den løn, som en tjenestemand har krav på, der bestemmer, hvilke arbejdsopgaver han kan pålægges. En omstændighed som den omstændighed, der vedrører en tjenestemand, som kort efter sin ansættelse modtog ledelsesopgaver, som ikke svarer til de opgaver, som normalt skal pålægges en tjenestemand i hans lønklasse, og hvis oppebårne løn efterfølgende ikke vil være i overensstemmelse med hans arbejdsniveau, vil imidlertid kun være relevant i forbindelse med den afgørelse, hvorved denne tjenestemand blev udnævnt til disse arbejdsopgaver efter hans ansættelse. Denne omstændighed er til gengæld uden betydning for lovligheden af den afgørelse, som kun har haft til formål og virkning at indplacere tjenestemanden i lønklasse og på løntrin, da denne blev ansat.

(jf. præmis 64 og 66)

Henvisning til:

Personaleretten: 30. september 2010, sag F-36/05, Schulze mod Kommissionen, præmis 80 og 82

6.      En tjenestemand kan ikke med føje gøre gældende, at bestemmelserne i artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten og artikel 32 i samme vedtægt er ulovlige, henset til artikel 45 TEUF. En tilsidesættelse af artikel 45 TEUF ville forudsætte, at disse bestemmelser lod indplaceringen i lønklasse og på løntrin af en tjenestemand, der er ansat efter en udvælgelsesprøve, afhænge af erhvervserfaring, alt efter om denne er erhvervet i en medlemsstat frem for i en anden. Desuden er tjenestemænd, der før deres ansættelse har opnået en væsentlig erhvervserfaring uden for institutionerne, og tjenestemænd, som er påbegyndt deres karriere, da de var yngre, og fået deres erhvervserfaring i selve de nævnte institutioner, to kategorier af personer, som ikke befinder sig i en sammenlignelig situation i forbindelse med anvendelsen af artikel 13, stk. 1, i bilag XIII til vedtægten.

(jf. præmis 71 og 72)

Henvisning til:

Retten i Første Instans: 17. december 2003, sag T-133/02, Chawdhry mod Kommissionen, præmis 113

Personaleretten: 29. september 2011, sag F-56/05, Strobl mod Kommissionen, præmis 87