Language of document : ECLI:EU:F:2013:199

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2013. gada 12. decembrī

Lieta F‑133/11

BV

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Iecelšana amatā – Kandidāti, kuri iekļauti tādu konkursu rezerves sarakstos, par kuriem paziņojumi tikuši publicēti pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā – Klasificēšana pakāpē – Vienlīdzīgas attieksmes princips – Diskriminācija vecuma dēļ – Personu brīva pārvietošanās

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, ar ko BV lūdz tostarp atcelt Eiropas Komisijas lēmumu iecelt viņu pārbaudāmā ierēdņa amatā tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu ir noteikta viņas klasifikācija AD 6 pakāpes 2. līmenī, kā arī piespriest Komisijai atlīdzināt viņai zaudējumus

Nolēmums      Prasību noraidīt. BV sedz savus, ka arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus. Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Konkursu veiksmīgie kandidāti, kas piemēroto kandidātu sarakstā ietverti pirms 2006. gada 1. maija, bet kas iecelti amatā pēc šīs dienas – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē – Likumdevēja rīcības brīvība

(Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punkts; XIII pielikuma 13. panta 1. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

2.      Ierēdņi – Vienlīdzīga attieksme – Atšķirīga attieksme pret dažādu kategoriju Savienībā nodarbinātajām personām Civildienesta noteikumos paredzēto garantiju jomā – Diskriminācijas neesamība

3.      Ierēdņi – Konkurss – Organizācija – Pielaišanas nosacījumi un kārtība – Iecēlējinstitūcijas novērtējuma brīvība – Robežas – Prasības, kas saistītas ar ieņemamajiem amatiem un dienesta interesēm

(Civildienesta noteikumu 27. panta pirmā daļa, 29. panta 1. punkts; III pielikums)

4.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē – Konkursu veiksmīgie kandidāti, kas piemēroto kandidātu sarakstā ietverti pirms 2006. gada 1. maija, bet kas iecelti amatā pēc šīs dienas – Jauno noteikumu piemērošana – Diskriminācija vecuma dēļ – Neesamība

(Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta 1. punkts; Padomes Regula Nr. 723/2004)

5.      Ierēdņi – Iecelšana amatā – Saistība starp pakāpi un nodarbinātību – Tādu darba pienākumu uzticēšana ierēdnim, kuri pārsniedz pakāpi, kurā tas iecelts pēc pieņemšanas darbā – Ietekmes neesamība uz lēmuma par klasificēšanu pakāpē, pieņemot darbā, tiesiskumu

(Civildienesta noteikumu 5. panta 4. punkts, 7. panta 1. punkts un 62. panta pirmā daļa; I pielikums; Padomes Regula Nr. 723/2004)

6.      Ierēdņi – Pieņemšana darbā – Iecelšana pakāpē – Jaunās karjeras struktūras ieviešana ar Regulu Nr. 723/2004 – Pārejas noteikumi par klasificēšanu pakāpē – Konkursu veiksmīgie kandidāti, kas piemēroto kandidātu sarakstā ietverti pirms 2006. gada 1. maija, bet kas iecelti amatā pēc šīs dienas – Jauno noteikumu piemērošana – Darba ņēmēju brīvas pārvietošanās principa pārkāpums –Neesamība

(LESD 45. pants; Civildienesta noteikumu 32. pants; XIII pielikuma 13. panta 1. punkts)

1.      Saskaņā ar Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktu kandidāti, kas konkursa rezultātā ietverti piemēroto kandidātu sarakstā un ko iecēlējinstitūcija izraudzījusies iecelšanai vakantajās amata vietās, tiek iecelti tās funkcijas grupas pakāpē, kas norādīta paziņojumā par konkursu, kuru tie ir nokārtojuši. Tomēr saistībā ar Civildienesta noteikumu reformu, kas pieņemta ar Regulu Nr. 723/2004, likumdevējs ir iekļāvis minētajos Civildienesta noteikumos XIII pielikumu, kura 13. panta 1. punktā kā īpašā pārejas normā, – atkāpjoties no Civildienesta noteikumu 31. panta 1. punktā paredzētās vispārējās normas – ir paredzēts, ka ierēdņi, kuri ir iekļauti konkursu A 7/A 6 līmenim piemērotu kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un tiek iecelti amatā pēc šīs dienas, tiks klasificēti AD 6 pakāpē.

(skat. 39. punktu)

2.      Vispārējais vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips prasa, lai salīdzināmas situācijas netiktu aplūkotas dažādi, ja vien atšķirība nav objektīvi pamatota. Tādēļ Civildienesta noteikumos esošās atšķirības starp dažādām personu kategorijām, kas ir nodarbinātas Savienībā vai nu tieši kā ierēdņi, vai kā dažādu kategoriju darbinieki, kuriem ir piemērojama Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, nevar apstrīdēt, jo visas šīs kategorijas ir noteiktas atbilstoši Savienības administrācijas leģitīmām vajadzībām un tās veicamo pastāvīgo vai pagaidu uzdevumu raksturam.

Tādējādi situācija, kādā ir ierēdņi, kuri pieņemti darbā pēc konkursa sekmīgas nokārtošanas un kuriem paredzēts veidot karjeru iestādēs, secīgi ieņemot zināmu darbavietu skaitu, attiecībā uz klasifikāciju pakāpē un līmenī, pieņemot darbā, nevar būt salīdzināma ar situāciju, kādā ir pagaidu darbinieki, kuri pieņemti darbā konkrēta darba veikšanai.

(skat. 46.–48. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1994. gada 9. februāris, T‑109/92 Lacruz Bassols/Tiesa, 87. punkts.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 17. novembris, F‑57/08 Palazzo/Komisija, 38. punkts; 2010. gada 9. decembris, F‑83/05 Ezerniece Liljeberg u.c./Komisija, 93. punkts.

3.      Ja tiek ievērota Civildienesta noteikumu 27. panta pirmā daļa un 29. panta 1. punkts, kuru mērķis ir nodrošināt, ka darbā tiek pieņemti visspējīgākie ierēdņi, iecēlējinstitūcijai ir plaša novērtējuma brīvība, nosakot spēju kritērijus, kuri jāizpilda attiecībā uz ieņemamajiem amatiem, un pēc šiem kritērijiem un vispārīgāk – saskaņā ar dienesta interesēm paredzot konkursa organizēšanas nosacījumus un kārtību. Izvēle, ko ietver šī plašā novērtējuma brīvība, vienmēr ir jāīsteno atbilstoši prasībām, kas saistītas ar ieņemamajiem amatiem un – vispārīgāk – dienesta interesēm.

(skat. 50. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 1997. gada 5. februāris, T‑211/95 Petit‑Laurent/Komisija, 54. punkts.

4.      Vienlīdzīgas attieksmes princips ir pārkāpts ne tikai tad, ja attiecībā uz divām personu kategorijām, kuru faktiskajā un tiesiskajā situācijā nav vērojamas būtiskas atšķirības, tiek piemērota atšķirīga attieksme, bet arī tad, ja atšķirīgas situācijas tiek aplūkotas vienādi.

Tomēr, ja paziņojumā par konkursu, kas publicēts, lai pieņemtu darbā ierēdņus konkrētā pakāpē, ir prasīts, lai kandidāti atbilstu minimālajam nosacījumam par profesionālo pieredzi, tad šī konkursa veiksmīgie kandidāti, neatkarīgi no viņu vecuma un iepriekšējās profesionālās pieredzes, ir jāaplūko tādējādi, ka tie ir identiskā situācijā attiecībā uz viņu klasificēšanu pakāpē. Tādēļ Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta 1. punktā ietvertajai atbilstības tabulai acīmredzami nav nekādas saistības ar to, ka tieši vai netieši tiktu ņemts vērā darbā pieņemto ierēdņu vecums.

Tādējādi konkursa veiksmīgie kandidāti, kas piemēroto kandidātu sarakstā ietverti pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā pēc šīs dienas, kuri Eiropas civildienestā ir iekļauti pēc tam, kad ārpus iestādēm guvuši būtisku profesionālo pieredzi, kam citādi viss ir tāpat, nevarēs pieprasīt, lai viņu profesionālās perspektīvas būtu līdzvērtīgas perspektīvām, kādas ir veiksmīgajiem kandidātiem, kuri minētajā civildienestā iekļāvušies jaunākā vecumā, jo principā pirmo minēto kandidātu karjera būs īsāka par otro minēto kandidātu karjeru. Tomēr šis apstāklis neliecina par diskrimināciju vecuma dēļ, bet gan ietilpst apstākļos, kas katram no šiem veiksmīgajiem kandidātiem ir atšķirīgi.

(skat. 56. un 58.–60. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2008. gada 22. decembris, C‑443/07 P Centeno Mediavilla u.c./Komisija, 83. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 25. oktobris, T‑368/03 De Bustamante Tello/Padome, 69. punkts; 2007. gada 11. jūlijs, T‑58/05 Centeno Mediavilla u.c./Komisija, 89. punkts.

5.      No Civildienesta noteikumu 7. panta 1. punkta un 62. panta pirmās daļas – saskaņā ar kuru ierēdnim ir tiesības uz atalgojumu, kas atbilst viņa pakāpei un līmenim, – izriet, ka pēc tam, kad ir noteikta ierēdņa pakāpe un tātad – algas līmenis, ierēdnis nevar ieņemt amatu, kas neatbilst šai pakāpei. Citiem vārdiem, pakāpe un tātad arī alga, kuru ierēdnis ir tiesīgs saņemt, nosaka pienākumus, kuri viņam var tikt uzticēti. Tomēr apstāklim, ka ierēdnim īsi pēc pieņemšanas darbā tiek uzticēti vadības pienākumi, kuri neatbilst pienākumiem, kādi parasti ir jāuztic ierēdnim ar minētā ierēdņa pakāpi, un kā rezultātā saņemtais atalgojums neatbilst viņa darba līmenim, var būt nozīme tikai attiecībā uz lēmumu par šī ierēdņa iecelšanu amatā, ar ko pēc pieņemšanas darbā viņš iecelts šajā amatā. Savukārt šis apstāklis nekādi neietekmē lēmuma, kura priekšmets un sekas bijušas tikai ierēdņa klasifikācija pakāpē un līmenī, pieņemot viņu darbā, tiesiskumu.

(skat. 64. un 66. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2010. gada 30. septembris, F‑36/05 Schulze/Komisija, 80. un 82. punkts.

6.      Ierēdnis nevar lietderīgi atsaukties uz to, ka, ņemot vērā LESD 45. pantu, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta 1. punkta un šo pašu noteikumu 32. panta normas būtu prettiesiskas. Lai LESD 45. pants būtu pārkāpts, ir nepieciešams, lai saskaņā ar šīm normām ierēdņa, kurš pieņemts darbā, pamatojoties uz profesionālās pieredzes konkursu, klasifikācija pakāpē un līmenī būtu atkarīga no tā, vai šī pieredze ir gūta vienā dalībvalstī, nevis citā. Turklāt ierēdņi, kuri pirms pieņemšanas darbā guvuši būtisku profesionālo pieredzi ārpus iestādēm, un ierēdņi, kuri karjeru sākuši jaunākā vecumā un profesionālo pieredzi guvuši pašās minētajās iestādēs, ir divas personu kategorijas, kuras neatrodas salīdzināmā situācijā, piemērojot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 13. panta 1. punktu.

(skat. 71. un 72. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2003. gada 17. decembris, T‑133/02 Chawdhry/Komisija, 113. punkts.

Civildienesta tiesa: 2011. gada 29. septembris, F‑56/05 Strobl/Komisija, 87. punkts.