Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 4 май 2016 г. — Dun/Комисия

(Дело F-131/11)1

(Публична служба — Срочно наети служители — Пенсии– Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба в Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Неприето веднага от заинтересованото лице предложение за бонус към осигурителния стаж, направено от органа, оправомощен да сключва договори за наемане на работа — Ново предложение за бонус към осигурителния стаж въз основа на нови общи разпоредби за прилагане — Понятие за акт с неблагоприятни последици — Явна недопустимост — Член 81 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Peter Dun (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, и накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и J. Baquero Cruz, впоследствие MM. J. Currall и G. Gattinara впоследствие G. Gattinara, и накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решението за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба в Комисията, въз основа на предложеното от Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) преизчисление.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Peter Dun да понесе собствените си разноски и да заплати направените от Европейска комисия разноски.

____________

1 ОВ C 65, 3.3.2012 г., стр. 23